ဥပဒေ/နည်းဥပဒေ/အမိန့် နှင့် ညွှန်ကြားချက်များ

မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းစီမံခန့်ခွဲရေး နည်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁ / ၂၀၁၂

၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၁၄ ရက် (၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်)

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနသည် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၄၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှင်းသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါနည်းဥပဒေများ ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

အခန်း(၁)

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤနည်းဥပဒေများကို မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းဥပဒေများဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤနည်းဥပဒေများတွင်ပါရှိသော စကားရပ်များသည် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်။ ထို့ပြင် အောက်ပါ စကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်-

(က) သီးခြားအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာနေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အလိုက် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြလာသည့် ကိစ္စရပ်များကို စစ်ဆေးရန် ဗဟိုကော်မတီကဖွဲ့စည်း သည့်အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

(ခ) အထူးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေကိုစစ်ဆေးရန်ဗဟိုကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ ဖွဲ့စည်း ပေးသည့်အဖွဲ့ ကို ဆိုသည်။

(ဂ) ပုံစံ ဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပဒေများတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ပုံစံကိုဆိုသည်။

အခန်း(၂)

မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အသုံးပြုခွင့်

၃။ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများကို စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဓာတ်သတ္တု ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် အစိုးရကခွင့်ပြုထားသော ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သည့် အခြားလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လိုသော အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများသည် ဗဟိုကော်မတီသို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်-

(က) မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊

(ခ) အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊

(ဂ) ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄ အရ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနက ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားသူများ ဖြစ်သည့် နိုင်ငံတော်နှင့် သံတမန်အဆက်အသွယ်ရှိသော နိုင်ငံခြားသံတမန်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြားမည်သည့် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်၊

(ဃ) အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့် အကျိုးတူကိစ္စရပ်များအတွက် ဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများ၊

(င) မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် အကျိုးတူကိစ္စရပ်များအတွက် ဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊

(စ) ကျေးလက်ဒေသ တောင်သူလယ်သမားများနှင့် မိသားစုတစ်နိုင်တစ်ပိုင်စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ကိုင်လိုသူများ။

၄။ နည်းဥပဒေ ၃ အရလျှောက်ထားရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါပုံစံများ အသုံးပြု၍ လျှောက်ထား ရမည်-

(က) ရာသီသီးနှံ၊ စက်မှုကုန်ကြမ်းရာသီသီးနှံ၊ နှစ်ရှည်ပင်၊ ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံ စိုက်ပျိုးမှုအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၁)

(ခ) မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုခွင့်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၂)

(ဂ) ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုခွင့်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၃)

(ဃ) အစိုးရကခွင့်ပြုထားသော ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သည့် အခြားလုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၄) ၅။ နည်းဥပဒေ ၄ အရ လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီး ဌာနရုံးကထုတ်ပေးသော အောက်ပါမြေပုံ တစ်မျိုးမျိုးကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်-

(က) ကွင်းမြေပုံရှိသောဒေသဖြစ်လျှင် တည်ဆဲနှစ်အတွက် အသုံးပြုလျက်ရှိသော ၁၆လက်မ=၁ မိုင် စကေး ကွင်းမြေပုံမှ ရေးဆွဲသည့်မြေပုံ နှစ်ပုံ၊

(ခ) ကွင်းမြေပုံမရှိသေးသောဒေသဖြစ်လျှင် တစ်လက်မ=တစ်မိုင် စကေး သို့မဟုတ် ၁:၅၀၀၀၀ စကေး ဖြင့် ရေးဆွဲထားသည့် ယာယီမြေပုံကြမ်း နှစ်ပုံ။

၆။ ဗဟိုကော်မတီသည် လက်ခံရရှိသော မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် လျှောက်လွှာများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များကို မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်လျှောက်လွှာ မှတ်ပုံတင်စာရင်း(ပုံစံ-၅)တွင် ရေးသွင်း၍ သက်ဆိုင်ရာ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့သို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြစေရန် လွှဲပြောင်းပေးပို့ရမည်။

၇။ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၆ အရ ပေးပို့သည့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် လျှောက်လွှာများကို သက်ဆိုင်ရာ နေပြည်တော်ဦးစီးဌာနရုံး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသို့ ပေးပို့ရမည်။

၈။ နေပြည်တော်ဦးစီးဌာနရုံး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသည် နည်းဥပဒေ ၇ အရ ပေးပို့သည့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် လျှောက်လွှာများကို သက်ဆိုင်ရာခရိုင်ဦးစီးဌာနရုံးမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသို့ စိစစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပေးပို့ရမည်။

၉။ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသည် နည်းဥပဒေ ၈ အရပေးပို့သည့်လျှောက်လွှာကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါ-

(က) လျှောက်လွှာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များကို မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် လျှောက်လွှာမှတ်ပုံတင်စာရင်း(ပုံစံ-၅) တွင် ရေးသွင်းရမည်။

(ခ) လက်ခံရရှိသည့်လျှောက်လွှာကို မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊အသုံးပြုခွင့် လုပ်ငန်းစာတွဲဖွင့်လှစ်ပြီးယင်းလျှောက်လွှာလက်ခံရရှိသည့်နေ့တွင်သက်ဆိုင်ရာမြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကန့်ကွက်လိုသူရှိပါက ခိုင်လုံသော အထောက်အထားတင်ပြ၍ ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းကို ကန့်ကွက်နိုင်ရန် ထုတ်ဆင့်သည့်ကြော်ငြာစာ(ပုံစံ-၆) ဖြင့် ကြေညာရမည်။

(ဂ) ကန့်ကွက်နိုင်ရန်ထုတ်ဆင့်သည့်ကြော်ငြာစာ(ပုံစံ-၆)ကို သက်ဆိုင်ရာ နေပြည်တော် ဦးစီးဌာနရုံး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနရုံး၊ ခရိုင်ဦးစီး ဌာနရုံး၊ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးနှင့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းတည်ရှိရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး တို့တွင် ကပ်ထားရမည်။

(ဃ) နည်းဥပဒေခွဲ(ခ)အရ ကြေညာရာတွင် ယင်းသို့ ကြေညာသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြရမည်။

၁၀။ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသည် နည်းဥပဒေ ၉၊ နည်းဥပဒေခွဲ(ခ)အရ ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကြေညာ ထားသည့်ကာလအတွင်း အောက်ပါအချက်များကို စိစစ်၍ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်စစ်ဆေးချက်(ပုံစံ-၇) တွင် ဖြည့်စွက်ရမည်-

(က) လျှောက်ထားသူသည် နည်းဥပဒေ ၃ ပါ သတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်အကျုံးဝင် ခြင်း ရှိ မရှိ၊

(ခ) လျှောက်ထားသည့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍-

 • (၁) အမှန်တကယ် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ ဟုတ် မဟုတ်၊
 • (၂) လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသူ ရှိ မရှိ၊
 • (၃) ကျူးကျော်လုပ်ကိုင်နေသူ ရှိ မရှိ၊
 • (၄) ယခင်ကလုပ်ပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် အသုံးပြုခွင့် ချပေးထားခြင်း ရှိ မရှိ၊
 • (၅) လျှောက်ထားသောမြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းနေရာ တစ်ခုကို တစ်ဦး ထက်ပို၍ လျှောက်ထားခြင်း ရှိ မရှိ။

(ဂ) လျှောက်ထားသူသည် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများကို လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် သို့မဟုတ် အသုံးပြုနိုင်သည့်အင်အား ရှိ မရှိ၊

(ဃ) လျှောက်ထားသည့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများသည် လျှောက်လွှာပါ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းနှင့်သင့်လျော်မှု ရှိ မရှိ၊

(င) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်နိုင်ခြင်း ရှိ မရှိ၊

(စ) လျှောက်ထားသည့် မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း၊ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများက စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိသောမြေနှင့်လွတ်ကင်းမှု ရှိ မရှိ နှင့် ယင်းလုပ်ငန်း၊ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏လုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်နိုင်မှု ရှိ မရှိ။

၁၁။ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသည်နည်းဥပဒေ ၈ အရပေးပို့သောလျှောက်လွှာများတွင် လျှောက်ထား သည့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းကို တစ်ဦးထက်ပို၍လျှောက်ထားချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပဒေ ၉၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ခ) ပါအတိုင်း ခိုင်လုံသော အထောက်အထားတင်ပြ၍ ကန့်ကွက်နိုင်ရန် ထုတ်ဆင့်သည့် ကြော်ငြာစာ(ပုံစံ-၆) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ပြီး အောက်ပါအချက်များကို ဆောင်ရွက် ထားရမည်-

(က) လျှောက်လွှာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်များကို မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်လျှောက်လွှာမှတ်ပုံတင်စာရင်း (ပုံစံ-၅) တွင် ရေးသွင်းခြင်း၊

(ခ) နည်းဥပဒေ ၁၀ ပါအချက်များအပြင် အောက်ပါအချက်များကိုစိစစ်၍ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊အသုံးပြုခွင့် စစ်ဆေးချက်(ပုံစံ-၇)တွင် ဖြည့်စွက်၍ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း-

 • (၁) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေ၊
 • (၂) လုပ်ကိုင်မည့်၊ အသုံးပြုမည့်လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေ၊
 • (၃) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အခြေအနေ၊
 • (၄) လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း ဖြည့်တင်းနိုင်မှုအခြေအနေ။ ၁၂။ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍-
(က) ကန့်ကွက်ချက် တစ်စုံတစ်ရာရရှိလျှင်-

(၁) မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသည်ကန့်ကွက်ချက်လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ၇ရက်(ခုနစ်ရက်) အတွင်း ယင်းကန့်ကွက်ချက်နှင့်အတူ တင်ပြသော အထောက်အထားများအား စိစစ်၍ စိစစ်တွေ့ရှိ ချက်နှင့် လုပ်ငန်းစာတွဲကို သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်ဦးစီးဌာနရုံး နှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဦးစီးဌာနရုံးတို့မှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင် ရာ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့သို့ ပေးပို့တင်ပြရမည်။

(၂) နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေခွဲငယ်(၁)အရ တင်ပြသော လုပ်ငန်းစာတွဲနှင့် ကန့်ကွက်ချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ ယင်းကန့်ကွက်ချက်အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာစာတမ်းအမှတ်အသားများအား ဗဟိုကော်မတီက ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်သည့် သီးခြားအဖွဲ့သို့ပေးပို့၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြစေရန် အကြောင်း ကြားရမည်။

(၃) သီးခြားအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေခွဲငယ်(၂) အရ အကြောင်းကြားစာရရှိသည့်အခါ အကြောင်းကြားစာရရှိသည့်နေ့မှ ၇ ရက်(ခုနစ်ရက်) အတွင်း မြေလွတ်၊ မြေလပ် နှင့်မြေရိုင်းများ တည်ရှိရာနေရာသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိ ချက်ကို ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း အထောက်အထားများနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်း အဖွဲ့သို့တင်ပြရမည်။

(ခ) ကန့်ကွက်ချက်တစ်စုံတစ်ရာမရရှိလျှင်-

(၁) မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသည် ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း သတ်မှတ်ထားသည့် နောက်ဆုံးရက်မှ ၇ ရက်(ခုနစ်ရက်)အတွင်း လျှောက်ထားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်များ၊ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ လုပ်ငန်းစာတွဲကို သက်ဆိုင်ရာခရိုင်ဦးစီး ဌာနရုံးသို့ ပေးပို့တင်ပြရမည်။

(၂) ခရိုင်ဦးစီးဌာနရုံးသည် နည်းဥပဒေခွဲငယ်(၁)အရ တင်ပြသည့်လုပ်ငန်းစာတွဲကို လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ၇ ရက်(ခုနစ်ရက်)အတွင်း သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ နေပြည်တော်ဦးစီးဌာနရုံး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသို့ ပေးပို့တင်ပြရမည်။

(၃) နေပြည်တော်ဦးစီးဌာနရုံး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဦးစီးဌာနရုံးသည် နည်းဥပဒေခွဲငယ်(၂)အရတင်ပြသည့် လုပ်ငန်းစာတွဲကို လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ၇ ရက်(ခုနစ်ရက်) အတွင်း သဘောထားမှတ်ချက် နှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့သို့ ပေးပို့တင်ပြရမည်။

၁၃။ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၁၂၊ နည်းဥပဒေခွဲ(က) နှင့် (ခ)အရ တင်ပြသော မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းစာတွဲကို ရရှိသည့်အခါ အောက်ပါ အချက်များကို စစ်ဆေးပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာ(ပုံစံ-၈) တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်-

(က) လျှောက်ထားသူနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များ၊

(ခ) လျှောက်ထားသည့် မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အချက် အလက်များ၊

(ဂ) လျှောက်ထားသည့်မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍စိစစ်တွေ့ရှိချက်များ၊

(ဃ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်တွေ့ရှိချက်များ၊

(င) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်တွေ့ရှိချက်များ၊

(စ) လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းပြင်ဆင်ထားရှိမှု၊အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်တွေ့ရှိချက်များ၊

(ဆ) လုပ်ငန်းပြီးစီးရမည့် နှစ်ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးနိုင်ခြင်း ရှိ မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်တွေ့ရှိချက်များ၊

(ဇ) အခြားတွေ့ရှိသည့်အချက်အလက်များ၊

(ဈ) လျှောက်ထားသည့် မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများနှင့် လျှောက်ထားသည့်ကိစ္စရပ် အပေါ် သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်။

၁၄။ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၁၃ အရဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ယင်းလုပ်ငန်းစာတွဲကိုသက်ဆိုင်ရာ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ ဆောလျင်စွာတင်ပြ၍ သဘောထား မှတ်ချက်ရယူရမည်။

၁၅။ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၁၄ အရတင်ပြချက်အပေါ် နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောထားမှတ်ချက်ရရှိသည့်နေ့မှ ၇ ရက်(ခုနစ်ရက်) အတွင်း-

(က) ကျေးလက်ဒေသ တောင်သူလယ်သမားနှင့် မိသားစုတစ်နိုင်တစ်ပိုင် စိုက်ပျိုး ရေးလုပ်ကိုင်လိုသူက ဧက ၅၀ ထက်မပိုသော မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်း များအတွက် လျှောက်ထားသည့်ကိစ္စမှအပ ကျန် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်း များ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းစာတွဲကို နေပြည်တော် ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောထား မှတ်ချက်နှင့်အတူ ဗဟိုကော်မတီသို့ တင်ပြရမည်။

(ခ) ကျေးလက်ဒေသ တောင်သူလယ်သမားနှင့် မိသားစုတစ်နိုင်တစ်ပိုင်စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ကိုင်လိုသူက ဧက ၅၀ ထက်မပိုသော မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နေပြည်တော် ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အညီ မြေလွတ်၊ မြေလပ် နှင့်မြေရိုင်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းအားခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုရမည်။

၁၆။ ဗဟိုကော်မတီသည် နည်းဥပဒေ ၁၅၊ နည်းဥပဒေခွဲ(က)အရ တင်ပြသည့် လုပ်ငန်းစာတွဲကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ-

(က) ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်ပါက ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်ကို လည်းကောင်း၊ အစိုးရကခွင့်ပြုသော ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်သည့် အခြားလုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး ဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်ကိုလည်းကောင်း တောင်းခံရမည်။

(ခ) သစ်တောဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည့် အစိုးရစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသော မြေဧရိယာများ ထိခိုက်ပျက်စီး မှုမရှိစေရေး၊ သဘာဝနယ်မြေများ၊ ရေပိုရေလွှဲဒေသများ၊ သဘာဝအင်းအိုင်များ ထိခိုက် ပျက်စီးမှုမရှိစေရေးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီး ဌာန ၊ သက်ဆိုင်ရာအခြားဝန်ကြီးဌာနများ ၏ သဘောထားတောင်းခံရယူရမည်။

(ဂ) နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ သဘောတူညီချက်ရယူဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၇။ ဗဟိုကော်မတီသည် နည်းဥပဒေ ၁၆ ၊နည်းဥပဒေခွဲ(က)နှင့်(ခ)တို့အရ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန ၏ သဘောထားရရှိသည့်အခါ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် လုပ်ငန်းစာတွဲအား စိစစ်၍ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားခြင်းအား ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုရမည်။

၁၈။ ဗဟိုကော်မတီသည် နည်းဥပဒေ ၁၇ အရ ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် –

(က) မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူကို မြန်မာ့လယ်ယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်သို့ အာမခံကြေးပေးသွင်းစေပြီး မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ရရှိသူများ မှတ်ပုံတင်စာရင်း (ပုံစံ-၉)တွင် မှတ်တမ်းတင်ရမည်။

(ခ) မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသူကို မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ငြင်းပယ်ခံရသူများ မှတ်ပုံတင်စာရင်း(ပုံစံ-၁၀)တွင် မှတ်တမ်းတင်ရမည်။

၁၉။ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၁၅ ၊ နည်းဥပဒေခွဲ(ခ)ပါ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပြီးသည့်အခါ –

(က) မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ရရှိသူကို မြန်မာ့လယ်ယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်သို့ အာမခံကြေးပေးသွင်းစေပြီး မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ရရှိသူများ မှတ်ပုံတင်စာရင်း (ပုံစံ-၉)တွင် မှတ်တမ်းတင်ရမည်။

(ခ) မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားမှုအား ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသူကို မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်း များလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ငြင်းပယ်ခံရသူများ မှတ်ပုံတင်စာရင်း (ပုံစံ-၁၀)တွင် မှတ်တမ်းတင်ရမည်။

၂၀။ ဗဟိုကော်မတီသည် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ရရှိသူကို လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် အောက်ဖော်ပြပါ သက်ဆိုင်ရာပုံစံဖြင့် ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးရမည်-

(က) ရာသီသီးနှံ၊စက်မှုကုန်ကြမ်းရာသီသီးနှံစိုက်ပျိုးမှုအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုသော ခွင့်ပြုမိန့် (ပုံစံ- ၁၁)

(ခ) နှစ်ရှည်ပင်၊ ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံစိုက်ပျိုးမှုအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုသော ခွင့်ပြုမိန့် (ပုံစံ- ၁၂)

(ဂ) မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုခွင့်ပြုသော ခွင့်ပြုမိန့် (ပုံစံ- ၁၃)

(ဃ) ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း အတွက် အသုံးပြုခွင့်ပြုသော ခွင့်ပြုမိန့် (ပုံစံ- ၁၄)

(င) အစိုးရကခွင့်ပြုထားသော ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သည့်အခြား လုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ပြုသော ခွင့်ပြုမိန့် (ပုံစံ- ၁၅)

၂၁။ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၁၅၊ နည်းဥပဒေခွဲ(ခ)အရ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူကို စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အောက်ဖော်ပြပါ သက်ဆိုင်ရာပုံစံဖြင့် ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးရမည်-

(က) ရာသီသီးနှံ၊စက်မှုကုန်ကြမ်းရာသီသီးနှံ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စိုက်ပျိုးမှု အတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုသော ခွင့်ပြုမိန့် (ပုံစံ- ၁၁ က)

(ခ) နှစ်ရှည်ပင်၊ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စိုက်ပျိုးမှုအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုသော ခွင့်ပြုမိန့် (ပုံစံ- ၁၂ က) ၂၂။ ဗဟိုကော်မတီသည် နည်းဥပဒေ ၁၈ ၊ နည်းဥပဒေခွဲ(ခ)အရ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသူအား မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်၊အသုံးပြု ခွင့် လျှောက်ထားမှုကို ငြင်းပယ်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာ (ပုံစံ-၁၆) ဖြင့် အကြောင်းကြားရမည်။

၂၃။ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၁၉၊ နည်းဥပဒေခွဲ(ခ)အရ မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသူအား မြေလွတ်၊ မြေလပ် နှင့်မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားမှု ကို ငြင်းပယ်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာ (ပုံစံ-၁၆) ဖြင့် အကြောင်းကြားရမည်။

၂၄။ ဗဟိုကော်မတီသည် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပဒေ ၁၆၊ နည်းဥပဒေခွဲ(ဂ)အရ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ သဘောတူညီချက် ရယူပြီးသောအခါ လုပ်ငန်းစာတွဲဖွင့်လှစ်၍ ဤနည်းဥပဒေများပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

၂၅။ ဗဟိုကော်မတီသည် နည်းဥပဒေ ၂၀ အရ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ပြုသည့် ခွင့်ပြုမိန့် မိတ္တူကို သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့များသို့ ပေးပို့ရမည်။

၂၆။ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၂၁ အရ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုသည့် ခွင့်ပြုမိန့် မိတ္တူကို ဗဟို ကော်မတီနှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များသို့ ပေးပို့တင်ပြရမည်။

၂၇။ နည်းဥပဒေ ၂၉၊ နည်းဥပဒေခွဲ(က)နှင့် (ဂ)တို့အရ ဗဟိုကော်မတီကခွင့်ပြုပြီးသည့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းဧရိယာ၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကို လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူသည် အပြည့်အဝ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ထပ်မံတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်လိုပါက နှစ်ရှည်ပင်၊ ရာသီသီးနှံ၊ စက်မှုကုန်ကြမ်းရာသီသီးနှံ ထပ်မံတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးမှုအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့် လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၁က) ဖြင့် ဗဟိုကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်။

၂၈။ ဗဟိုကော်မတီသည် နည်းဥပဒေ ၂၇ အရ လျှောက်ထားလာမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပဒေ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅၊နည်းဥပဒေခွဲ(က)၊၁၆၊နည်းဥပဒေခွဲ(ခ)နှင့်(ဂ)၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၀ နှင့် ၂၂ တို့ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း(၃)

မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များ

၂၉။ နိုင်ငံတော်တွင်မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများအသုံးပြုခြင်းမှ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များပေါ်ထွန်းလာစေရေးနှင့် နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးလက်တွေ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး တို့အတွက် ဗဟိုကော်မတီသည် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများကို နှစ်ရှည်ပင်၊ ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံ၊ ရာသီသီးနှံ၊ စက်မှုကုန်ကြမ်းရာသီသီးနှံများ စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်နွှယ်လျက် ရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအလို့ငှာလုပ်ပိုင်ခွင့်၊အသုံးပြုခွင့်ပြုသည့် မြေဧရိယာနှင့်စပ်လျဉ်း၍-

(က) နှစ်ရှည်ပင်ဖြစ်ပါက-

(၁) တစ်ကြိမ်လျှင် ဧက ၅၀၀၀ ထက်မပိုစေဘဲ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

(၂) နည်းဥပဒေခွဲငယ်(၁)အရခွင့်ပြုထားပြီးသည့်မြေဧရိယာ၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကို အပြည့်အဝအမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပြီးကြောင်း နည်းဥပဒေ ၂၇ အရ လျှောက်ထားလာလျှင် လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး အတည်ပြု ချက်ဖြင့် ထပ်မံ၍ တစ်ကြိမ်လျှင် ဧက ၅၀၀၀ ထက်မပိုစေဘဲ စုစုပေါင်း ဧက ၅၀၀၀၀ အထိ အကြိမ်ကြိမ်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

(၃) နိုင်ငံတော်အကျိုးအလို့ငှာ ခွင့်ပြုသင့်သောလုပ်ငန်းဖြစ်လျှင် သတ်မှတ်ထား သော စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ အမှန်တကယ် စိုက်ပျိုးမည်ဖြစ်ကြောင်း မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထား သူက ကတိဝန်ခံချက် ပူးတွဲတင်ပြ၍ နည်းဥပဒေ ၂၇ အရ လျှောက်ထား လာလျှင်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်း တွင် ဧက ၅၀၀၀ ထက်ပို၍ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

(ခ) ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံဖြစ်ပါက ဧက ၃၀၀၀ ထက် မပိုစေဘဲ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
(ဂ) ရာသီသီးနှံ၊ စက်မှုကုန်ကြမ်းရာသီသီးနှံဖြစ်ပါက-

(၁) တစ်ကြိမ်လျှင် ဧက ၅၀၀၀ ထက် မပိုစေဘဲ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

(၂) နည်းဥပဒေခွဲငယ်(၁)အရခွင့်ပြုထားပြီးသည့်မြေဧရိယာ၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကို အပြည့်အဝ အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပြီးကြောင်း နည်းဥပဒေ ၂၇ အရ လျှောက်ထားလာလျှင် လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးအတည်ပြု ချက်ဖြင့် ထပ်မံ၍ တစ်ကြိမ်လျှင် ဧက ၅၀၀၀ ထက်မပိုစေဘဲ စုစုပေါင်း ဧက ၅၀၀၀၀ အထိ အကြိမ်ကြိမ် ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

(၃) နိုင်ငံတော်အကျိုးအလို့ငှာ ခွင့်ပြုသင့်သောလုပ်ငန်းဖြစ်လျှင် သတ်မှတ်ထား သော စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ အမှန်တကယ် စိုက်ပျိုးမည်ဖြစ်ကြောင်း မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊အသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားသူက ကတိဝန်ခံချက် ပူးတွဲတင်ပြ၍ နည်းဥပဒေ ၂၇ အရ လျှောက်ထားလာလျှင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်းတွင် ဧက ၅၀၀၀ ထက်ပို၍ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၃၀။ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည်-

(က) ကျေးလက်ဒေသတွင် အခြေချနေထိုင်လျက်ရှိသော တောင်သူလယ်သမားနှင့် မိသားစု တစ်နိုင်တစ်ပိုင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူ အိမ်ထောင်သားစု တစ်စုအတွက် တစ်ကြိမ်လျှင် ၁၀ ဧက ထက်မပိုသော မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ စိစစ်ထောက်ခံချက်ဖြင့် လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ရယူ၍ နည်းဥပဒေပါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ(က)အရ ခွင့်ပြုထားသည့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းဧရိယာ၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း အပြည့်အဝ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား ခိုင်မာစွာဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ စိစစ်ထောက်ခံချက် ပူးတွဲ၍ နည်းဥပဒေ ၂၇ နှင့်အညီ လျှောက်ထားတင်ပြလာလျှင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက် ရယူ၍ တစ်ကြိမ်လျှင် ၁၀ ဧကထက် မပိုစေဘဲ စုစုပေါင်း ဧက ၅၀ အထိ အကြိမ်ကြိမ် ထပ်မံခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၃၁။ ဗဟိုကော်မတီသည် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများကို ငါး၊ ပုစွန်၊ ကဏန်းမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း၊ ကျွဲ၊ နွား၊ မြင်း တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ သိုး၊ ဆိတ် တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ၊ ငုံး တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် မဟုတ်သော အခြား တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ယင်းတို့နှင့်ဆက်နွှယ်လျက်ရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အလို့ငှာ အသုံးပြုခွင့်ပြုသည့် မြေဧရိယာနှင့်စပ်လျဉ်း၍-

(က) ငါး၊ ပုစွန်၊ ကဏန်း မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖြစ်လျှင် ဧက ၁၀၀၀ ထက်မပိုစေဘဲ ခွင့်ပြု နိုင်သည်။

(ခ) တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖြစ်လျှင်-

 • (၁) ကျွဲ၊ နွား၊ မြင်း မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက ဧက ၂၀၀၀ ထက်မပိုစေဘဲ ခွင့်ပြု နိုင်သည်။
 • ( ၂ ) သိုး၊ ဆိတ် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက ဧက ၅၀၀ ထက်မပိုစေဘဲ ခွင့်ပြု နိုင်သည်။
 • (၃) ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ၊ ငုံး မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက ဧက ၃၀၀ ထက် မပိုစေဘဲ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

(ဂ) နည်းဥပဒေခွဲ(က) နှင့် (ခ)တို့တွင် အကျုံးမဝင်သော မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက အမျိုးတူမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအလိုက် သင့်လျော်သောမြေဧရိယာကို ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၃၂။ ဗဟိုကော်မတီသည် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများတွင် ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုသည့်အခါ မြေဧရိယာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ နေပြည်တော် ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ စိစစ်ထောက်ခံချက်အရ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏သဘောထားမှတ်ချက်ရယူ၍ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၊ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၃၃။ ဗဟိုကော်မတီသည် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများကို အစိုးရက ခွင့်ပြုထားသော ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သည့် အခြားလုပ်ငန်းများနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်နွှယ်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုသည့်အခါ မြေဧရိယာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးနှင့် ညှိနှိုင်းခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၃၄။ ဗဟိုကော်မတီသည် နိုင်ငံတော်အကျိုးငှာဆောင်ရွက်သည့် အထူးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုသည့်အခါ လိုအပ်မည့် မြေဧရိယာပမာဏကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် နည်းဥပဒေ ၂၉၊ နည်းဥပဒေခွဲ(က)နှင့် (ဂ) တို့ပါ ခွင့်ပြုနိုင်သော မြေဧရိယာ ထက်ပိုမို၍ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၃၅။ ဗဟိုကော်မတီသည် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများကို စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူ ရေးလုပ်ငန်း၊ ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အစိုးရကခွင့်ပြုထားသော ဥပဒေနှင့်ညီညွတ် သည့် အခြားလုပ်ငန်းများနှင့် ယင်းတို့နှင့်ဆက်နွယ်လျက်ရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအလို့ငှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ပြုသည့် အချိန်ကာလနှင့်စပ်လျဉ်း၍-

(က) စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင်-

 • (၁) နှစ်ရှည်ပင်နှင့် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံဖြစ်လျှင် စတင်ခွင့်ပြုသည့်နှစ်မှစ၍ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ထက်မပိုစေဘဲ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
 • (၂) ရာသီသီးနှံ၊ စက်မှုကုန်ကြမ်းရာသီသီးနှံဖြစ်လျှင် သတ်မှတ်သောစည်းကမ်း ချက်များကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းမရှိသရွေ့ ခွင့်ပြုရမည်။

( ခ ) မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတွင် စတင်ခွင့်ပြုသည့်နှစ်မှစ၍ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ထက် မပို စေဘဲ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

( ဂ ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) နည်းဥပဒေခွဲငယ် (၁) နှင့် နည်းဥပဒေခွဲ (ခ) တို့အရ ခွင့်ပြုထား သော သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လိုသောလုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး စုစုပေါင်းနှစ်ပေါင်း ၃၀ ထက် မပိုစေဘဲ အကြိမ်ကြိမ် ထပ်မံခွင့်ပြုနိုင်သည်။

(ဃ) ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေအရ သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ကာလအတိုင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းခွင့်ပြုနိုင်သည်။

( င ) အစိုးရကခွင့်ပြုထားသော ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သည့် အခြားလုပ်ငန်းများတွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းခွင့်ပြုနိုင်သည်။

အခန်း(၄)

အာမခံကြေးနှင့် မြေခွန်

၃၆။ ဗဟိုကော်မတီသည် အောက်ပါအချက်များကို အလေးအနက်ထား၍ အာမခံကြေးနှင့် မြေခွန်များသတ်မှတ်ရမည်-

(က) နိုင်ငံတော်တွင် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများကို အမှန်တကယ် ဖော်ထုတ် လုပ်ကိုင်အသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲ အခွင့်အရေးတစ်ရပ်အနေဖြင့် ပမာဏကြီးမားစွာရယူ ထားခြင်းမရှိစေရေး၊

(ခ) မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ရရှိသူများက ထိုက်သင့်သည့် အာမခံကြေးတင်သွင်းထားစေခြင်းဖြင့် မိမိတို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိသောမြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖော်ထုတ် လုပ်ကိုင်စေရေး၊

(ဂ) နိုင်ငံတော်အတွက် အခွန်ဘဏ္ဍာငွေများကို မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ အသုံးပြုခြင်းမှရရှိသော မြေခွန်ဖြင့် တတ်နိုင်သမျှဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေး။

၃၇။ ဗဟိုကော်မတီသည် သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ဧရိယာအားလုံး အပြည့်အဝ ဖော်ထုတ်ပြီးစီးသည့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားသူအား တင်သွင်းထားသော အာမခံကြေး ပြန်လည်ထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ယင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ရရှိသူ၏ မြေယာ ဖော်ထုတ်စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်အသုံးပြုမှုအပေါ် မျက်ခြေမပြတ် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ ရမည်။

၃၈။ နည်းဥပဒေ ၃၇ အရ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားသူသည် အာမခံကြေးကို မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းတည်ရှိရာ နှင့် အနီးဆုံးမြို့နယ်ရှိ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တွင် အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ပေးသွင်းရမည်-

(က) စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင်-

 • (၁) တောင်သူလယ်သမားနှင့် မိသားစုတစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ်ကိုင်လိုသော ဧက ၅၀ နှင့် အောက်ဖြစ်လျှင် တစ်ဧကလျှင် ကျပ် ၃၀၀၀ (ကျပ်သုံးထောင်) နှုန်း၊
 • (၂) စီးပွားဖြစ် လုပ်ကိုင်လိုသော မြေသည် ၅၀ ဧကအထက်ဖြစ်လျှင် တစ်ဧကလျှင် ကျပ် ၁၀၀၀၀ (ကျပ်တစ်သောင်း) နှုန်း။

(ခ) နည်းဥပဒေ ၃၁ ပါမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင် တစ်ဧကလျှင် ကျပ် ၁၀၀၀၀ (ကျပ်တစ်သောင်း) နှုန်း၊

(ဂ) ဓာတ်သတ္တု ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် တစ်ဧကလျှင် ကျပ် ၁၀၀၀၀ (ကျပ်တစ်သောင်း) နှုန်း၊

(ဃ) အစိုးရကခွင့်ပြုထားသောဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သည့်အခြားလုပ်ငန်းများတွင် တစ်ဧကလျှင် ကျပ် ၁၀၀၀၀ (ကျပ်တစ်သောင်း) နှုန်း။

၃၉။ ဗဟိုကော်မတီသည် လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ပြုထားသော မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်း များအတွက် မြေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကာလကို စတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့မှစ၍ လုပ်ငန်း အမျိုးအစား၊ သီးနှံအမျိုးအစားအလိုက် အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ခွင့်ပြုပေးနိုင်သည်-

(က) စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင်- (၁) နှစ်ရှည်ပင်စိုက်ပျိုးမြေဖြစ်လျှင် ၅ နှစ်၊ (၂) ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံစိုက်ပျိုးမြေဖြစ်လျှင် ၃ နှစ်၊ (၃) ရာသီသီးနှံ၊ စက်မှုကုန်ကြမ်းရာသီသီးနှံစိုက်ပျိုးမြေဖြစ်လျှင် ၂ နှစ်။

(ခ) မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင်-

 • (၁) ငါး၊ ပုစွန်၊ ကဏန်းမွေးမြူရေးဖြစ်လျှင် ၂ နှစ်၊
 • (၂) တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးဖြစ်လျှင်- (ကက) ကျွဲ၊နွား၊ မြင်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုပါက ၂ နှစ်၊ ( ခခ ) သိုး၊ ဆိတ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုပါက ၂ နှစ်၊ ( ဂဂ ) ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ ၊ ငုံး မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုပါက ၁ နှစ်။
 • (၃) နည်းဥပဒေခွဲ(ခ)၊ နည်းဥပဒေခွဲငယ်(၁)နှင့် (၂)တို့တွင် အကျုံးမဝင်သော မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက အမျိုးတူ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း အလိုက် သင့်လျော်သည့်ကာလ။

(ဂ) ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေအရ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၊ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့်ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်သည့်ကာလ၊

(ဃ) အစိုးရကခွင့်ပြုသောဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သည့်အခြားလုပ်ငန်းများတွင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့်ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်သည့်ကာလ။

၄၀။ ဗဟိုကော်မတီသည် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများအသုံးပြုခြင်းမှ နိုင်ငံတော် အတွက် အခွန်ဘဏ္ဍာငွေများ ထိထိရောက်ရောက် ကောက်ခံရရှိနိုင်စေရန်အလို့ငှာ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူက ယင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ရရှိ ထားသော မြေများအတွက် မြေခွန်ကို သီးနှံအမျိုးအစား၊ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် မြေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးသည့်နေ့မှစ၍ တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် အောက်ပါနှုန်းထား အတိုင်းပေးသွင်းစေရန်နှင့်ဦးစီးဌာနကစည်းကြပ်ကောက်ခံစေရန် လိုအပ်သလို ညွှန်ကြားရမည်-

(က) စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင်-

 • (၁) နှစ်ရှည်ပင်စိုက်ပျိုးမြေဖြစ်လျှင် အမှန်စိုက်ဧကတစ်ဧကအတွက် ကျပ် ၃၀၀၀ (ကျပ် သုံးထောင်)နှုန်း၊
 • (၂) ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံစိုက်ပျိုးမြေ ဖြစ်လျှင် အမှန်စိုက်ဧက တစ်ဧကအတွက် ကျပ် ၂၀၀၀ (ကျပ် နှစ်ထောင်)နှုန်း၊
 • (၃) ရာသီသီးနှံ၊ စက်မှုကုန်ကြမ်းရာသီသီးနှံ စိုက်ပျိုးမြေဖြစ်လျှင် အမှန်စိုက်ဧက တစ်ဧကအတွက် ကျပ် ၁၀၀၀(ကျပ်တစ်ထောင်) နှုန်း။

(ခ) မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင် –

 • (၁) ငါး၊ ပုစွန်၊ ကဏန်း မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအသုံးပြုမြေ ဖြစ်လျှင် တစ်ဧက အတွက် ကျပ် ၃၀၀၀(ကျပ် သုံးထောင်) နှုန်း၊
 • (၂) တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးမြေ ဖြစ်လျှင် တစ်ဧကအတွက် ကျပ် ၁၀၀၀ (ကျပ်တစ်ထောင်) နှုန်း။

(ဂ) ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအသုံးပြုမြေဖြစ်လျှင် တစ်ဧကအတွက် ကျပ် ၅၀၀၀ (ကျပ်ငါးထောင်)နှုန်း၊

(ဃ) အစိုးရကခွင့်ပြုထားသော ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သည့်အခြားလုပ်ငန်းများ အသုံးပြု မြေဖြစ်ပါက ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်သည့် အခွန်နှုန်း၊

(င) အထက်ပါသတ်မှတ်နှုန်းထားများကို ငွေကြေးတန်ဖိုး ပြောင်းလဲမှုအပေါ်မူတည်၍ လိုအပ်ပါက ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပြင်ဆင်သတ်မှတ် သည့် အခွန်နှုန်း။

၄၁။ သတ်မှတ်ထားသည့် မြေခွန်နှုန်းထားများ စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာနသည်-

(က) မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူက လုပ်ငန်း အမျိုးအစားအလိုက်၊ သီးနှံအမျိုးအစားအလိုက် မြေခွန်ကို မြေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ကာလ ကုန်ဆုံးသည့်နေ့၏ ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ပေးသွင်းစေရန် အချိန်မီ အကြောင်းကြားရမည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ(က)အရ ပေးသွင်းသည့်မြေခွန်ကို နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ အဖြစ် နှစ်စဉ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်ဆုံးသည့် မတ်လ ၃၁ ရက်အတွင်း မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် သို့ ပေးသွင်းရမည်။

(ဂ) မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူက သတ်မှတ် ထားသည့် မြေခွန်ပေးသွင်းခြင်းများကို ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရမည်။

(ဃ) မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေမပြဋ္ဌာန်းမီ မြေလွတ်၊ မြေလပ် နှင့်မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုမိန့်အရ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ရရှိထားသော ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းအား ဖော်ထုတ်လုပ်ကိုင်အသုံးပြုပြီးဖြစ်သော မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယင်းဗဟိုအဖွဲ့က သတ်မှတ်ထား သည့် မြေခွန်နှုန်းထားများအတိုင်း နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေအဖြစ် ပေးသွင်း စေရေး စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။

(င) ကောက်ခံရရှိသည့်မြေခွန်ကို နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်ဆုံးပြီးနောက် ဧပြီလ အတွင်း ဗဟိုကော်မတီသို့အစီရင်ခံတင်ပြရမည်။

၄၂။ ဗဟိုကော်မတီသည် နည်းဥပဒေ ၄၁ ၊နည်းဥပဒေခွဲ(င)အရ တင်ပြချက်ကိုရရှိသည့်အခါ မေလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ ပြည်ထောင်စုချုပ် မြေခွန်ကောက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ ကို အစီရင်ခံတင်ပြရမည်။

၄၃။ ဝန်ကြီးဌာနသည် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြေခွန်ကောက်ခံသူ အရာရှိအဖြစ် မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးအား တာဝန်ပေးအပ်ရမည်။

၄၄။ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးသည် မြေခွန်ကို ပေးသွင်းခြင်းမပြုဘဲ ရှောင်တိမ်းနေကြောင်း သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်နေကြောင်း တွေ့ရှိလျှင် ယင်းမြေခွန်ပေးသွင်းရန် ရှောင်တိမ်းနေသူ သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်သူထံမှ တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ အရကောက်ခံရမည့်အပြင် ဥပဒေကြောင်း အရလည်း ထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း(၅)

မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူက လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

၄၅။ မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ရရှိသူသည်-

(က) လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိသည့် မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းကို စတင်ခွင့်ပြုသည့် နေ့မှစ၍ လေးနှစ် အတွင်း ပထမနှစ်တွင် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဒုတိယနှစ်တွင် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ တတိယနှစ်တွင် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် စတုတ္ထနှစ်တွင် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ရာခိုင်နှုန်းပြည့် လုပ်ငန်းပြီးစီးသည်အထိ ဖော်ထုတ်လုပ်ကိုင်ရမည်။

(ခ) ကျေးလက်ဒေသတောင်သူလယ်သမားနှင့် မိသားစုတစ်နိုင်တစ်ပိုင် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပါက တစ်ကြိမ်လျှင်ခွင့်ပြုသည့်ဧရိယာကို ၂ နှစ် (နှစ်နှစ်) အတွင်း ပြီးစီးစေရန် ဖော်ထုတ်စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ရမည်။

(ဂ) ခွင့်ပြုထားသည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်နွယ်လျက်ရှိသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ရမည်။

(ဃ) လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရယူထားသော မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများတွင် မြေပေါ်မြေအောက်ရှိ အခြားသယံဇာတပစ္စည်းများကို တူးဖော်ထုတ်ယူခြင်းမပြုရ။

(င) မိမိလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားသည့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ အတွက် မြေခွန်ကို အပြည့်အဝပေးဆောင်ရမည်။

(စ) မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဗဟို ကော်မတီက သတ်မှတ်သော စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။

၄၆။ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူသည် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိသော အခြားအခြေအနေကြောင့် သော်လည်းကောင်း ကုန်လွန်သွားသည့်အချိန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော ဖော်ထုတ်လုပ်ကိုင် ရမည့်ကာလကိုတိုးမြှင့်ပေးစေလိုပါက သက်ဆိုင်ရာ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်း အဖွဲ့၏ထောက်ခံချက်ဖြင့် ဗဟိုကော်မတီသို့ ခွင့်ပြုကာလမကုန်ဆုံးမီ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။ ၄၇။ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူသည်-

(က) ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ရရှိထားသော မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများတွင် မူလလျှောက်ထားစဉ်က တူးဖော်ရန်ခွင့်ပြုသည့် ဓာတ်သတ္တုအမျိုးအစားမဟုတ်ဘဲ အခြားဓာတ်သတ္တု အမျိုးအစားကို တူးဖော်တွေ့ရှိပါက ဗဟိုကော်မတီသို့ ချက်ချင်းတင်ပြရမည်။

(ခ) လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ပြုထားသော မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများတွင် သယံဇာတပစ္စည်းများနှင့်ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များတွေ့ရှိသောကြောင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရက စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်၍ ပြန်လည်သိမ်းယူသည့်အခါ ခွင့်ပြုထားသောမြေဧရိယာမှအနည်းဆုံး လိုအပ် မည့်မြေဧရိယာကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရက ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ပြန်လည် အပ်နှံရမည်။

(ဂ) လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ပြုထားသော မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများတွင် နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးငှာ အခြေခံအဆောက်အအုံဖြစ်သော လေယာဉ်ကွင်းများ၊ လမ်းမကြီးများ၊ မီးရထားလမ်းများကဲ့သို့ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် အထူး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်၍ ပြန်လည်သိမ်းယူသည့်အခါ ခွင့်ပြု ထားသောမြေဧရိယာမှ အနည်းဆုံးလိုအပ်မည့် မြေဧရိယာကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရက ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်အပ်နှံရမည်။

(ဃ) မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိပြီးနောက်ဆက်လက် လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း၊အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက ဗဟိုကော်မတီသို့ ပြန်လည်အပ်နှံရမည်။

၄၈။ မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ မပြဋ္ဌာန်းမီက မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားသူသည် မူလခွင့်ပြုကာလ အတွင်း သတ်မှတ်ထား သည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်လျှင် သို့မဟုတ် စည်းကမ်း ချက်ကိုချိုးဖောက်လျှင် တင်သွင်းထားသောအာမခံကြေးကို နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေအဖြစ် သိမ်းဆည်း ခြင်းခံရမည့်အပြင် လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း ပြန်လည်ရုပ်သိမ်း ခြင်းခံရမည်။

အခန်း(၆)

ကြီးကြပ်ခြင်း

၄၉။ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ မပြဋ္ဌာန်းမီ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုမိန့်အရ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားသူသည် ယင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိထားသော မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများတွင် အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးသည့် ရက်စွဲနှင့်စာအမှတ်တို့ကို ပြည့်စုံစွာဖော်ပြပြီး အမှန်တကယ်ဖော်ထုတ် လုပ်ကိုင်အသုံးပြုပြီးသော ဧရိယာနှင့် ကျန်ရှိ နေသောဧရိယာတို့ကို ဓာတ်ပုံ မှတ်တမ်းများ ပူးတွဲလျက် အထောက်အထားခိုင်လုံစွာဖြင့် မှတ်တမ်းပြုစုပြီး ဗဟိုကော်မတီသို့ တင်ပြရမည်။

၅၀။ ဗဟိုကော်မတီသည် နည်းဥပဒေ ၄၉ အရ တင်ပြသောကိစ္စရပ်တစ်ခုချင်းအလိုက် စိစစ်၍-

(က) နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်း အလိုက် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်သည့် အထူးအဖွဲ့ အား သက်ဆိုင်သည့် မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများသို့သွားရောက်စေ၍ လုပ်ကိုင် ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ရသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ တရားဝင်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူကိုဖြစ်စေ တစ်ပါ တည်း လိုက်ပါစေပြီး သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အတူ ကွင်းဆင်း၍ ခွင့်ပြုထားသည့်မြေပေါ်တွင် ခွင့်ပြုထား သည့်လုပ်ငန်းကို အမှန်တကယ် ဖော်ထုတ် လုပ်ကိုင် ပြီးစီးမှု အခြေအနေအား စစ်ဆေး တင်ပြစေရမည်။

(ခ) သက်ဆိုင်သည့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လုပ်ကိုင်သူ များကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးစေရမည်။

(ဂ) နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်း အလိုက် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်သည့် အထူးအဖွဲ့ အား စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်များ ကို မှတ်တမ်းနှင့်ဓာတ်ပုံများပူးတွဲ၍ အထောက်အထား ခိုင်လုံစွာဖြင့် သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ဗဟိုကော်မတီသို့ ဆောလျင်စွာ တင်ပြ စေရမည်။

၅၁။ ဗဟိုကော်မတီသည် နည်းဥပဒေ ၅၀ အရ တင်ပြလာသော ကိစ္စရပ် တစ်ခုချင်းအလိုက် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

(က) လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူက ဖော်ထုတ် လုပ်ကိုင် အသုံးပြုပြီးဖြစ်သော မြေလွတ်၊မြေလပ်၊ မြေရိုင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများစီမံ ခန့်ခွဲရေးဥပဒေပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညီညွတ်ခြင်း ရှိ မရှိ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ) မူလခွင့်ပြုကာလထက် ကျော်လွန်သည်အထိ ဖော်ထုတ်လုပ်ကိုင် အသုံးပြုခြင်း မရှိသေးသော မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများကို မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်း များစီမံခန့်ခွဲရေး ဥပဒေနှင့် အညီ ပြန်လည်သိမ်းယူ၍ ယင်းသို့ပြန်လည်သိမ်းယူပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ အမိန့်ကြေညာစာ ထုတ်ပြန် ၍ တရားဝင်ကြေညာခြင်းနှင့် မူလ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိသူအား အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း၊

(ဂ) မူလခွင့်ပြုကာလအတွင်း အမှန်တကယ် ဖော်ထုတ်လုပ်ကိုင်အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ရသူက ခိုင်လုံသည့်အထောက်အထားများဖြင့် တင်ပြ နိုင်ပြီး မြေပြင်တွင် လက်ရှိ လုပ်ကိုင် အသုံးပြုခြင်းမရှိသည့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နေပြည်တော် ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အထူးအဖွဲ့၏ စိစစ်တင်ပြချက်အရ အဆုံးအဖြတ်ပြုခြင်း၊

(ဃ) မူလခွင့်ပြုကာလအတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း သို့မဟုတ် စည်းကမ်းချက်ကို ချိုးဖောက် ကြောင်း တွေ့ရ သဖြင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ပြန်လည်သိမ်းယူခြင်း ခံရသည့် မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ ကို ဤနည်းဥပဒေများနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊

(င) မူလခွင့်ပြုကာလအတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်ကြောင်း သို့မဟုတ် စည်းကမ်း ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ချိုးဖောက် ကြောင်းတွေ့ရှိပါက မူလပေးသွင်းထားသည့် အာမခံကြေးကို နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေအဖြစ် သိမ်းဆည်း ပြီး ယင်းငွေကို ဦးစီးဌာန၏ရငွေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော ဘဏ်တွင် ပေးသွင်း စေခြင်းနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ကို လည်း ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

(စ) လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ရရှိထားသည့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ဖော်ထုတ်ပြီးစီးကြောင်း တင်ပြလာပါက တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အထူးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ စိစစ်တင်ပြစေခြင်း။

၅၂။ ဗဟိုကော်မတီသည်-

(က) မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားသူက လုပ်‌ငန်း များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဒေသခံတောင်သူလယ်သမားများ နှင့် အငြင်းပွားခြင်း၊ ဟန့်တားနှောင့်ယှက်ခြင်း၊ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင် ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းများ ပြုလုပ်ခံရ ကြောင်း တိုင်ကြားလာလျှင် ဖြစ်စဉ်မှန်ကို ဖော်ထုတ်၍ ဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ခ) မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ချထား ပေးသော မြေဧရိယာ သည် ယခင်ကတည်းက လက်ရှိစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်နေသော ဒေသခံ တောင်သူ လယ်သမားများ၏ စိုက်ပျိုးမြေများဖြစ်ကြောင်း ခိုင်လုံသည့် အထောက် အထားဖြင့် တင်ပြနိုင်လျှင် ယင်းလက်ရှိ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်နေသူ နစ်နာမှုမရှိစေရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ဂ) မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ချထားပေးသော မြေဧရိယာ အပေါ် တွင် ယခင်ကတည်းက လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ရရှိထားပြီး သော တောင်သူ လယ်သမားများ ရှိပါက ယင်းတောင်သူလယ်သမားများနှင့် ညှိနှိုင်း စေ၍ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက် ဆောင်ရွက် ပေးရမည်။

၅၃။ ဗဟိုကော်မတီသည် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိထား သူက သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ မရှိ ကို စစ်ဆေးရန် နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အထူးအဖွဲ့အား တာဝန်ပေးအပ်၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်စေရမည်။

၅၄။ ဗဟိုကော်မတီသည် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ရရှိထား သူက ဖော်ထုတ်စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်သည့်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် ခွဲဝေခံစားခွင့် သဘောတူစာချုပ် အရ နိုင်ငံတော်သို့ပေးသွင်းကြရမည့်ထုတ်လုပ်မှုအစုပမာဏ ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ငွေကြေးကို အမှန် တကယ်ပေးသွင်းခြင်း ရှိ မရှိ အထူးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍စစ်ဆေးစေပြီး လိုအပ်သလို ဖော်ထုတ် အရေးယူဆောင်ရွက်ရမည်။

၅၅။ ဗဟိုကော်မတီသည် အောက်ပါအခြေအနေတစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ပါက ခွင့်ပြုထားသော မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများအနက်မှ အနည်းဆုံးလိုအပ်မည့် မြေဧရိယာကို ပြန်လည်ရယူ ပိုင်ခွင့်ရှိသည် –

(က) ခွင့်ပြုထားသော မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများတွင် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ တွေ့ရှိခြင်း၊

(ခ) နိုင်ငံတော်အကျိုးငှာ အခြေခံအဆောက်အအုံ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အထူး စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ခြင်း၊

(ဂ) ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန်ခွင့်ပြုထားသော မြေလွတ်၊ မြေလပ် နှင့်မြေရိုင်းများတွင် မူလ ခွင့်ပြုထားသော အမျိုးအစားမှအပ အခြားသယံဇာတ ပစ္စည်းတွေ့ရှိခြင်း၊

(ဃ) စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အစိုးရကခွင့်ပြုထားသော ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သည့် အခြားလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန်ခွင့်ပြုထားသော မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများတွင် သယံဇာတပစ္စည်း တွေ့ရှိခြင်း။

၅၆။ ဗဟိုကော်မတီသည် နည်းဥပဒေ ၅၅ အရ ပြန်လည်ရယူမည့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်း များအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရသူ နစ်နာမှုမရှိစေရန် ယင်းအမှန်တကယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လုပ်ကိုင်ထားသည့် ကုန်ကျစရိတ်ငွေများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ကာလတန်ဖိုးတွက်ချက်၍ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများကို ပြန်လည်ရယူသည့်နေ့ရက်မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း လျော်ကြေးရရှိစေရန် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ သို့တာဝန်ပေး၍ သက်ဆိုင်သည့် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်စေရမည်။

၅၇။ ဗဟိုကော်မတီသည် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူက မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချိုးဖောက် ကြောင်းတွေ့ရှိလျှင် မူလပေးသွင်းထားသော အာမခံကြေးကို နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေအဖြစ် သိမ်းဆည်းမည့်အပြင် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

အခန်း(၇)

မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ရရှိသူများအား ကာကွယ်ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း

၅၈။ ဗဟိုကော်မတီသည် –

(က) မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူက စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းအတွက် နည်းပညာ၊မျိုးကောင်းမျိုးသန့်နှင့်အခြားပံ့ပိုးမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကူအညီတောင်းခံလာပါက ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း၊ ဌာနများနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်း တည်ရှိရာနှင့် အနီးဆုံးရှိ သက်ဆိုင်သည့် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းက လိုအပ်သလို ကာကွယ်ကူညီပံ့ပိုး ပေးရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

(ခ) မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူက မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းအတွက် နည်းပညာ၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်နှင့် အခြားပံ့ပိုးမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ အကူအညီတောင်းခံလာပါက ပြည်ထောင်စုအစိုးရ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်ဆက်သွယ်ပြီး မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်း တည်ရှိရာနှင့် အနီးဆုံး ရှိ သက်ဆိုင်သည့် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းက လိုအပ်သလို ကာကွယ်ကူညီပံ့ပိုးပေးရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

(ဂ) မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူက ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုအတွက် ချေးငွေများရရှိလို၍လည်းကောင်း၊ ပံ့ပိုးပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှု အကူအညီရရှိလို၍ လည်းကောင်း တင်ပြလာလျှင်နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လုပ်ငန်း အဖွဲ့ သို့မဟုတ် အထူးအဖွဲ့၏ မြေပြင် သို့ သွားရောက်၍ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များ၊ သက်ဆိုင်သည့် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၏ ထောက်ခံချက်များ အပေါ်အခြေခံ၍ စိစစ်ထောက်ခံ ပေးနိုင်သည်။

(ဃ) မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူက လုပ်ငန်း အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် မုန်တိုင်းကျရောက်ခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကြောင့် ကြီးမားသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ပါက နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ်အထူးအဖွဲ့၏ မြေပြင်သို့ သွားရောက် ၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များ၊ သက်ဆိုင်သည့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၏ ထောက်ခံချက်များ အပေါ် အခြေခံ၍ နိုင်ငံတော်မှ အထူးချေးငွေရရှိရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနသို့ စိစစ်ထောက်ခံပေးနိုင်သည်။

အခန်း(၈)

အာမခံကြေးပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း

၅၉။ ဗဟိုကော်မတီသည် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဗဟိုအဖွဲ့က လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ပြုထားသည့် လုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း စည်းကမ်းချက်များ နှင့် အညီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါကမြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ရရှိထားသူအား ယင်းပေးသွင်းထားသည့် အာမခံကြေး ပြန်လည်ထုတ်ပေးနိုင်ရန် စီမံ ဆောင်ရွက်ရမည်။ ၆၀။ မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားသူသည် ပေးသွင်းထား သည့် အာမခံကြေးငွေကို ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ရန်-

(က) သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီး၍ ပေးသွင်းထားသည့် အာမခံ ကြေးငွေ ကို ပြန်လည် ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်လွှာကို ဗဟိုကော်မတီသို့ သော်လည်းကောင်း၊ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့သို့ သော်လည်းကောင်း လျှောက်ထားရမည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ(က)အရ လျှောက်ထားရာတွင်-

 • (၁) မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဗဟိုအဖွဲ့ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ရယူခဲ့သည့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် အတွက် ဗဟိုအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုမိန့်မိတ္တူကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်။
 • (၂) ဗဟိုကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ရယူခဲ့သည့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်များအတွက် ဗဟိုကော်မတီ၏ ခွင့်ပြု မိန့်မိတ္တူကိုလည်းကောင်း၊ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်ရယူခဲ့သည့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်အတွက် နေပြည်တော် ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုမိန့်မိတ္တူကိုလည်းကောင်း ပူးတွဲတင်ပြရမည်။
 • (၃) အာမခံကြေးငွေပေးသွင်းထားသည့် ငွေသွင်းချလံမိတ္တူ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။ ၆၁။ ဗဟိုကော်မတီသည် နည်းဥပဒေ ၆၀ အရတင်ပြသောလျှောက်လွှာကို လက်ခံရရှိ သည့်အခါ စိစစ်တင်ပြစေရန် နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့သို့ ပေးပို့ရမည်။

၆၂။ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၆၀ အရ မိမိထံတင်ပြသောလျှောက်လွှာနှင့် နည်းဥပဒေ ၆၁ အရ ဗဟိုကော်မတီက ပေးပို့သော လျှောက်လွှာတို့ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ နေပြည်တော်ဦးစီးဌာနရုံး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဦးစီးဌာနရုံးသို့ ပေးပို့၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်စေရမည်-

(က) နေပြည်တော်ဦးစီးဌာနရုံး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဦးစီး ဌာနရုံးက ခရိုင်ဦးစီးဌာနရုံးမှတစ်ဆင့် မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသို့ လျှောက်လွှာကို ဆက်လက်ပေးပို့၍ လျှောက်လွှာပါမြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ တည်ရှိရာ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးအား မြေပြင်သို့ ၇ရက် (ခုနစ်ရက်) အတွင်း သွားရောက်ပြီး ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန် တာဝန်ပေးခြင်း၊

(ခ) မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးက လျှောက်လွှာကိုလက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ၂၁ ရက် အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ တည်ရှိရာသို့ သွားရောက်၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေအား ဓာတ်ပုံ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်၍ ပြန်လည်တင်ပြစေခြင်း။

၆၃။ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသည် နည်းဥပဒေ ၆၂၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ခ) အရ စစ်ဆေးရာတွင် အောက်ပါအချက်များကို စိစစ်ရမည်-

(က) လုပ်ပိုင်ခွင့်၊အသုံးပြုခွင့်ပေးထားသည့် မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းဧရိယာအားလုံး တွင် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးခြင်း ရှိ မရှိ ၊

(ခ) သတ်မှတ်ခွင့်ပြုထားသည့် သီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်း၊ မွေးမြူခြင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုထား သည့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ထားခြင်း ရှိ မရှိ၊

(ဂ) မူလလျှောက်ထားတင်ပြခဲ့သည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်နှင့် ကိုက်ညီခြင်း ရှိ မရှိ၊

(ဃ) ပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားသည့် အာမခံကြေးသည် မူလပေးသွင်း ထားသည့် အာမခံကြေးနှင့် ကိုက်ညီမှန်ကန်ခြင်း ရှိ မရှိ။

၆၄။ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသည် နည်းဥပဒေ ၆၃ ပါအတိုင်း စစ်ဆေးပြီး ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ နှင့်အတူစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံ ရေးသား၍ အာမခံကြေးကို ပြန်လည် ထုတ်ပေးရန် ထောက်ခံကြောင်း သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီကြောင်း တွေ့ရှိ ရသဖြင့် အာမခံကြေးကို ပြန်လည်ထုတ်ပေးရန် ကန့်ကွက်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြု၍ သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့် နေပြည်တော်ဦးစီးဌာနရုံးသို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဦးစီးဌာနရုံးသို့ လုပ်ငန်းစာတွဲ နှင့်အတူ ပြန်လည်ပေးပို့တင်ပြရမည်။

၆၅။ နေပြည်တော်ဦးစီးဌာနရုံးသို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဦးစီးဌာနရုံး သည် နည်းဥပဒေ ၆၄ အရ ပြန်လည်တင်ပြသောလုပ်ငန်းစာတွဲကို လက်ခံရရှိသည့်အခါလိုအပ် သည်ဟု ယူဆပါက မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းတည်ရှိရာသို့သွားရောက်ပြီး ကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးနိုင်သည်။ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံး၏တင်ပြချက်ပြည့်စုံမှန်ကန်သည်ဟုယူဆပါက အာမခံကြေး ကို ပြန်လည် ထုတ်ပေးသင့်ကြောင်း သို့မဟုတ် တင်ပြချက်ပြည့်စုံ မှန်ကန်ခြင်း မရှိဟုယူဆပါက ပြန်လည်ထုတ်ပေးရန် ကန့်ကွက်ကြောင်းသဘောထားမှတ်ချက်ရေးသား၍ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်း အဖွဲ့သို့ ယင်းလုပ်ငန်းစာတွဲကို ဆက်လက် တင်ပြရမည်။

၆၆။ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၆၅ အရ တင်ပြသော လုပ်ငန်းစာတွဲကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ သဘောထားမှတ်ချက် နှင့်အတူ ဗဟိုကော်မတီသို့ ဆက်လက်တင်ပြရမည်။

၆၇။ ဗဟိုကော်မတီသည်-

(က) နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်း အဖွဲ့မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြု ခွင့်များ အတွက် စိစစ်၍ လုပ်ငန်း စာတွဲပါတင်ပြချက်များပြည့်စုံမှန်ကန်သည်ဟု ယူဆပါက အာမခံကြေး ပြန်လည် ထုတ်ပေးရန်ညွှန်ကြားရမည်။

(ခ) သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း သို့မဟုတ် စည်းကမ်းချက်ကို ချိုးဖောက်ကြောင်းတွေ့ရှိပါက နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေအဖြစ်သိမ်းဆည်းရန် အမိန့်ချမှတ်၍ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်စေရမည်။

၆၈။ ဗဟိုကော်မတီသည်အာမခံကြေးကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးရန် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေ အဖြစ် သိမ်းဆည်းရန် ချမှတ်သည့်အမိန့်ကို လုပ်ငန်းစာတွဲနှင့်အတူ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ရမည်။

၆၉။ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၆၈ အရ ပေးပို့လာသည့် လုပ်ငန်းစာတွဲပါ အာမခံကြေး ပြန်လည်ထုတ်ပေးရန် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေအဖြစ် သိမ်းဆည်းရန်ချမှတ်သည့်အမိန့်ကို လုပ်ငန်း စာတွဲနှင့် အတူ နေပြည်တော်ဦးစီးဌာနရုံး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသို့ ဆက်လက်ပေးပို့ရမည်။

၇၀။ နေပြည်တော်ဦးစီးဌာနရုံး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသည် နည်းဥပဒေ ၆၉ အရ ပေးပို့လာသည့် လုပ်ငန်းစာတွဲအား ခရိုင်ဦးစီးဌာနရုံးမှတစ်ဆင့် မြို့နယ်ဦးစီး ဌာနရုံးသို့ ဆက်လက်ပေးပို့ရမည်။

၇၁။ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသည်-

(က) နည်းဥပဒေ ၆၇၊ နည်းဥပဒေခွဲ(က) အရ အာမခံကြေးကို ပြန်လည်ထုတ်ပေး ရန်ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာဘဏ်ခွဲမှ အမြန်ထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ချက်ချင်းအကြောင်းကြားဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ) နည်းဥပဒေ ၆၇၊ နည်းဥပဒေခွဲ(ခ)အရ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေအဖြစ် သိမ်းဆည်း ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချမှတ်ခြင်းအတွက် မူလပေးသွင်းထားသည့် အာမခံကြေးအား ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေသို့ ပေးသွင်းနိုင်ရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၇၂။ အာမခံကြေးပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆင့်ဆင့်တင်ပြဆောင်ရွက်ရာ တွင် လျှောက်လွှာတင်သည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း လျှောက်ထားသူသို့ အာမခံကြေး ပြန်လည်ထုတ်ပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက် ရမည်။

အခန်း(၉)

ဥပဒေကြောင်းအရတရားစွဲဆိုခြင်း

၇၃။ မည်သူမဆို မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရှိသောမြေပေါ်ရှိ ပစ္စည်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကျိုးဖျက်ဆီးကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူ သို့မဟုတ် ယင်း၏ကိုယ်စားတာဝန်ရှိသူ၏ ခွင့်ပြုခြင်း မရှိဘဲ ယင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရှိသောမြေတွင် ဝင်ရောက်ကျူးကျော် လုပ်ကိုင်ကြောင်း ကိုလည်းကောင်း၊ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ရရှိသူကိုဖြစ်စေ၊ ထိုသူ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ လုပ်ကိုင်သူကို ဖြစ်စေ၊ ယင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ရှိသော မြေတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကို ဟန့်တားနှောင့်ယှက်ကြောင်းကိုလည်းကောင်း ပေါ်ပေါက်လျှင် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇ နှင့် ၂၈ တို့အရ အရေးယူရန် တရားစွဲ ဆိုနိုင်သည်။

၇၄။ မည်သူမဆို မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းထားသည့်မြေပေါ်မှ ထွက်ခွာဖယ်ရှားပေးရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း ပေါ်ပေါက်လျှင် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၉ အရ အရေးယူရန် တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။

အခန်း(၁၀) အထွေထွေ

၇၅။ ဗဟိုကော်မတီသည် နိုင်ငံတော်၏ မြေအသုံးချရေးမူဝါဒ ပီပြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော် နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သောအကြံပြုချက်များကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။

၇၆။ ဗဟိုကော်မတီသည် မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေကို ဗဟိုကော်မတီနှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့များထံ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်ပြစေရန် မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူအား ညွှန်ကြားနိုင်သည်။

၇၇။ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ များသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေအပြည့်အစုံကိုဗဟိုကော်မတီသို့ သုံးလလျှင် တစ်ကြိမ် အစီရင်ခံစာနှင့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်ဆုံးသည့် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ အထိ နှစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာ တို့ကို တင်ပြရမည်။

၇၈။ ဗဟိုကော်မတီသည် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲမှု အခြေအနေနှင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေအပြည့်အစုံကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့သို့ ခြောက်လလျှင် တစ်ကြိမ် အစီရင်ခံစာနှင့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်ဆုံးသည့် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ အထိ နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာ တို့ကို တင်ပြရမည်။

၇၉။ မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသော ဗဟိုကော်မတီ သည် ယင်းဥပဒေမပြဋ္ဌာန်းမီက ဖွဲ့စည်းခဲ့သော မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေး ဗဟိုအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဆက်ခံဆောင်ရွက်ရမည်။

( ပုံ )

မြင့်လှိုင်

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန