ဥပဒေ/နည်းဥပဒေ/အမိန့် နှင့် ညွှန်ကြားချက်များ

လယ်ယာထွက်ကုန်ဈေးကွက်များ အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ

The-Act-repealing-the-Farmers-Market-Act