ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ ဥပဒေ/နည်းဥပဒေ/အမိန့် နှင့် ညွှန်ကြားချက်များ

ကန်ထရိုက်လယ်ယာစနစ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

SOPFinal-31.1.2020

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်   ၁၆  /၂၀၂၀

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း   ၇   ရက်   

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ  ၃၁   ရက်     

ကန်ထရိုက်လယ်ယာစနစ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သည့် တောင်သူလယ်သမားများနှင့် တန်ဖိုးကွင်းဆက်တစ်လျှောက်ရှိ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည့် ကုမ္ပဏီ၊ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်၊ အသင်းအဖွဲ့များအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်      နိုင်ရေးအတွက် တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ၂၉ ပုဒ်မခွဲ(ခ)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ကန်ထရိုက်လယ်ယာစနစ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာ   ရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်–       

၁။     တောင်သူများက လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်အချက်များ

(က)    ကန်ထရိုက်လယ်ယာစနစ်   ဆောင်ရွက်ရာတွင် လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်   လက်မှတ် ပုံစံ-၇ သို့မဟုတ် လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရရှိထားသည့် အထောက်     အထား တစ်ခုခု တင်ပြနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် စုပေါင်း တာဝန်ယူသည့်စနစ် (၅ယောက်တစ်ဖွဲ့ဝိုင်းကြီးချုပ်စနစ်)ကို မိမိတို့သဘောတူ ညှိနှိုင်းဖွဲ့စည်းရန်နှင့်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (Key Farmer)ကို ရွေးချယ်ပေးရမည်။

(ခ)     ကန်ထရိုက်လယ်ယာစနစ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသော တောင်သူလယ်သမားများ     အနေဖြင့် စာချုပ်သက်တမ်းနှင့် စာချုပ်အသက်ဝင်မည့် ကာလအပါအဝင် စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို အကြေအလည်ဆွေးနွေးပြီး ကောင်းစွာသိရှိ နားလည်သဘောပေါက်အောင် ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ထားရမည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နစ်နာမှုမရှိစေရေးအတွက် နှစ်စဉ်စာချုပ် ညှိနှိုင်းချုပ်ဆိုရမည်။

(ဂ)     စိုက်ပျိုးမွေးမြူသူ တောင်သူလယ်သမားများအနေဖြင့် လက်မှတ်ရေးထိုး ဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်၊ အသင်းအဖွဲ့များနှင့် သဘော တူညီထားသည့် စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးစနစ်  များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။ (စာချုပ်တွင် စာချုပ်သက်တမ်းနှင့် စာချုပ်အသက်ဝင်မည့် ကာလအပါအဝင် စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များ ဖော်ပြ ရမည်)

(ဃ)    ကန်ထရိုက်လယ်ယာစနစ် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းပေါ် မူတည်၍  စိုက်ပျိုး       ရေး၊မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများနှင့် နည်းပညာလုပ်ငန်းစဉ် များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး ထွက်ကုန်များကိုလည်း  စာချုပ်ပါ သတ်မှတ် ထားသော အရေအတွက်၊ အရည်အသွေးနှင့် စံချိန်စံညွှန်း ပြည့်မီအောင် ထုတ်လုပ်ရမည်။

(င)     ကန်ထရိုက်လယ်ယာစနစ် စာချုပ်အရ ကုမ္ပဏီ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်၊ အသင်း     အဖွဲ့များမှ ပေးအပ်သော သွင်းအားစု ပံ့ပိုးမှုများကို စာချုပ်ပါ သတ်မှတ် ထားသည့် ဧရိယာနှင့် လုပ်ငန်းများတွင်သာ အသုံးပြုရမည်။ အခြားဧရိယာနှင့် လုပ်ငန်းများအတွက် လုံးဝပြောင်းလဲသုံးစွဲခြင်း မပြုရ။

(စ)     နည်းပညာပေးသင်တန်းများ၊ ဟောပြောပို့ချမှုများတွင် ပါဝင်တက်ရောက် ပေးရမည်။ လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို တိကျ စွာလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဆ)    သဘောတူစာချုပ်အပေါ် ပြင်ဆင်၊ ဖြည့်စွက်ချက်များကို နှစ်ဦးသဘောတူ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါက ဆက်စပ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သက်သေများ   ရှေ့မှောက်တွင် အဆိုပါ ပြင်ဆင်၊ ဖြည့်စွက်ချက်များကို သဘောတူကြောင်း နှစ်ဖက်လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။

(ဇ)     စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူ တောင်သူလယ်သမားများနှင့် ကုမ္ပဏီ၊ ပုဂ္ဂလိက  လုပ်ငန်းရှင်၊ အသင်းအဖွဲ့များတို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ထားပြီးဖြစ်သော ထွက်ရှိလာသည့် သီးနှံ သို့မဟုတ် ထွက်ကုန်များကို စာချုပ်  ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင် သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့ထံ သတ်မှတ်အရေအတွက် သို့မဟုတ် ပမာဏအတိုင်း ရောင်းချရမည်။ ပိုလျှံသည့် သီးနှံ သို့မဟုတ် ထွက်ကုန်များကို လွတ်လပ်စွာ ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။

(ဈ)     စိုက်ပျိုးမွေးမြူသူ တောင်သူလယ်သမားများအနေဖြင့်  ကန်ထရိုက်လယ်ယာ ဆောင်ရွက်သည့် ကာလအတွင်း စာချုပ်ပါ မလွန်ဆန်နိုင်သည့် ဖြစ်ရပ် (ဥပမာ-သဘာဝဘေး) ကြုံတွေ့ရပါက သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ၊ ပုဂ္ဂလိက  လုပ်ငန်းရှင်၊ အသင်းအဖွဲ့များနှင့် အစိုးရဌာနများသို့ အချိန်မီ ဆက်သွယ် သတင်းပို့၍ အကူအညီတောင်းခံရမည်။ မူလစာချုပ်တွင် ထည့်သွင်းချုပ်ဆို ထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း မပျက်မကွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရ မည်။  

၂။      ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်  သို့မဟုတ်  အသင်းအဖွဲ့က လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ

(က)   ဆောင်ရွက်မည့် ဒေသတွင်လည်းကောင်း လုပ်ငန်းအတွက်လည်းကောင်း အာမခံကုမ္ပဏီရှိပါက သီးနှံအာမခံထားရှိရန်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ကြိုတင်ညှိနှိုင်း သိရှိသဘောတူပြီး အာမခံထားရှိကာ ထိုအချက်ကို စာချုပ်  တွင် ဖော်ပြရမည်။  သီးနှံအာမခံကြေးကို ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း        ရှင် သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့မှ ကျခံပေးရပါမည်။

(ခ)     တောင်သူလယ်သမားများအား ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ် အသေးစိတ်၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ရရှိနိုင်သည့် အကျိုးကျေးဇူးနှင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို နားလည်လက်ခံနိုင်စေရန် သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှု အဖွဲ့အစည်း၊ အစိုးရဌာနများနှင့်အတူ ကြိုတင်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးရမည်။

(ဂ)    ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင် သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့သည် တောင်သူလယ်သမားများအား ပံ့ပိုးပေးမည့် အရည်အသွေးပြည့်မီသော မျိုး၊ မျိုးစေ့၊ အခြားသွင်းအားစုများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်များကို နားလည်သဘော ပေါက်စေရန် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးရမည်။

(ဃ)   နှစ်ဖက်သဘောတူညီထားသည့် အရည်အသွေးပြည့်မီသော မျိုး၊ မျိုးစေ့၊ အခြားသွင်းအားစု အမျိုးအစားများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်များကို စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ပမာဏအတိုင်း သတ်မှတ်ချိန်အမှီ ပေးရမည်။

(င)     ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင် သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့သည် နှစ်ဖက် သဘောတူညီထားသည့်အတိုင်း  ကုန်ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်ရေးနှင့် အရည်  အသွေးမြင့်မားရေးအတွက် နည်းပညာအကူအညီနှင့် ကြီးကြပ်မှုများကို သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(စ)     ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင် သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့သည် စျေးကွက်သဘောတရားအရ ထွက်ကုန်ပေါ်ချိန်တွင် စျေးနှုန်းအတက်အကျ ရှိနိုင်သဖြင့် နှစ်ဖက်လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်းမပြုမီ တောင်သူလယ်သမားများ နားလည်လက်ခံနိုင်သည့် စျေးနှုန်း သို့မဟုတ် ရောင်းဝယ်မှုပုံစံကို ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပြီးမှ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။

(ဆ)    ကန်ထရိုက်လယ်ယာစနစ် ဆောင်ရွက်သည့် တောင်သူလယ်သမားများ ထုတ်လုပ်သည့် ထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူချိန် ကာလပေါက်စျေး အခြေအနေ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကာမူ မူလနှစ်ဦးသဘောတူစာချုပ်ပါ ပမာဏ အရည်    အသွေးနှင့် ဈေးနှုန်းစသည့် စာချုပ်ပါ သဘောတူညီမှုအတိုင်း ဝယ်ယူပေး ရမည်။

(ဇ)     ကန်ထရိုက်လယ်ယာစနစ်မှ ထွက်ရှိလာသော ထွက်ကုန်များကို နှစ်ဦး  သဘောတူစာချုပ်အရ သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အသွေးနှင့် စံချိန်စံညွှန်း         များအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း လက်ခံဝယ်ယူပေးရ မည်။

(ဈ)     မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက ထွက်ရှိလာသည့် မျိုးစေ့များကို သတ်မှတ်ထားသော မျိုးစေ့အရည်အသွေး၊ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ မရှိ စစ်ဆေးမှုကုန်ကျစရိတ်ကို ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင် သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့မှ ကျခံရမည်။

(ည)    သီးနှံစိုက်ပျိုးရာသီတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ပျက်စီးခြင်း၊ ဆုံးရှုံး ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ပါက ထုတ်လုပ်ရန်ကျခံထားသော ကုန်ကျစရိတ်များကို စာရင်းမှတ်စနစ်ဖြင့် ထားရှိပြီးနောက် သီးနှံရာသီ သို့မဟုတ် ထပ်မံညှိနှိုင်း  သော ထုတ်ကုန်တစ်မျိုးမျိုးကိုအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းအောင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပြီး အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ထွန်းလာမှသာ ခုနှိမ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဋ)     တောင်သူနှင့် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင် သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့ တို့ ညှိနှိုင်းသဘောတူညီပြီး လုပ်ငန်းမဆောင်ရွက်မီ စာချုပ်ချုပ်ရာတွင် အုပ်ချုပ်ရေး  အဖွဲ့အစည်းနှင့်  သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ တာဝန်ခံဝန်ထမ်းများအား  

သက်သေထား၍ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရမည်။ ကျပ် ၃၀၀ တန် အခွန်တံဆိပ်ခေါင်း    ကပ်ရမည်။ သဘောတူစာချုပ်အပေါ် ပြင်ဆင်၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်   လိုပါက ဆက်စပ်သော အဖွဲ့အစည်းနှင့် သက်သေများ ရှေ့မှောက်တွင် နှစ်ဦး    သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုး ဆောင်ရွက်ရမည်။    

၃။ ဌာနဆိုင်ရာများက လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ

(က)   ကန်ထရိုက်လယ်ယာစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် နိုင်ငံတော်၏ လက်ရှိပြဋ္ဌာန်းထားသော ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ညီညွတ်စေရန် သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများက ပေါင်းစပ်      ညှိနှိုင်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ 

(ခ)     သဘောတူစာချုပ်အပေါ် ပြင်ဆင်၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း ပြုလုပ်လိုပါက နှစ်ဖက်     သဘောတူညီချက် ရရှိရေးအတွက် ညှိနှိုင်းကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ဂ)    စိုက်ပျိုးမွေးမြူသူ တောင်သူလယ်သမားများအတွက် လိုအပ်သော အသိပညာ    များနှင့် နည်းပညာများကို ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဃ)   ထွက်ကုန်များ၏ သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်းကိုက်ညီမှု ရှိ မရှိ စစ်ဆေးရန် လျှောက်ထားလာပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ စိစစ်ပြီး အရည်အသွေးပြည့်မီလျှင် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး ဆောင်ရွက် ရမည်။ တောင်သူများအား ကုမ္ပဏီမှဖြန့်ဖြူးပေးသည့် သွင်းအားစုများ အရည်    အသွေး မှန်ကန်ရေးအတွက် လိုအပ်သလို ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(င)     တောင်သူများနှင့် ကုမ္ပဏီ ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်၊  အသင်းအဖွဲ့များအကြား မျှတမှန်ကန်သော ဆက်ဆံရေး ရရှိစေရန်အတွက် ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲ ကြားနေအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များ အပေါ် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးက လိုက်နာမှုရှိစေရန် ထိန်းကျောင်းကြီးကြပ်    ပေးရမည်။

(စ)     တောင်သူလယ်သမား  သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်၊ အသင်းအဖွဲ့ များ တစ်ဦးဦးမှ စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းများအပေါ် ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက စာချုပ်ဝင်များ နှစ်ဖက်သဘောတူညီထားသည့် အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းခြင်း      နည်းလမ်းဖြင့် မြို့နယ်အဆင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများက ကြီးကြပ်ဖြေရှင်း ပေးရ မည်။  ဖြေရှင်း၍ မရပါက  တည်ဆဲဥပဒေလုပ်ထုံး   လုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်။

 (ဆ)  မျိုး၊ မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ထရိုက်လယ်ယာစနစ် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်း ပြည့်မီစေရေး သက်ဆိုင်ရာ    ဌာနအလိုက် ထုတ်ပြန်ထားသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ညီညွတ်စေရန် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဇ)    ပူးပေါင်းပါဝင် စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းခြင်း (Stakeholder Participatory Monitoring) စနစ်နှင့်အညီ ကန်ထရိုက်လယ်ယာလုပ်ငန်း အခြေအနေကို စောင့်ကြည့် ထိန်းကျောင်းပေးရမည်။

(ဈ)    ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပဈေးကွက်မှ လက်ခံသော ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး စံချိန်    စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်၊ စည်းကမ်းချက်များ၊ စျေးကွက်အခြေအနေများကို သိရှိ     နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ထုတ်ပြန်ပေးရမည်။

 

 

ဒေါက်တာအောင်သူ

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

စာအမှတ်၊ ၁/၁၉၀ (က) (၁) (  ၁၈၁   /၂၀၂၀) (လဆ)

ရက်စွဲ    ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ    ၃၁   ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

သမ္မတဦးစီးရုံး

ဒုတိယသမ္မတ(၁)ဦးစီးရုံး

ဒုတိယသမ္မတ(၂)ဦးစီးရုံး

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး

ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ရုံး

ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအားလုံး

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ရုံး

နေပြည်တော်ကောင်စီ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးအားလုံး

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                        မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်းအပိုင်း(၁)တွင်

ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန  ထည့်သွင်းကြေညာပေးပါရန်။

ဤဝန်ကြီးဌာနရှိ ဦးစီးဌာနအားလုံး

အမိန့်အရ

 

 

 

( ကျော်မင်းဦး )

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်