ဆည်-ရေကဏ္ဍ

ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်းရှိ ဆည် ကန်များ

နမ့်လပ်ရေလွှဲဆည်
နမ့်လပ်ရေလွှဲဆည်
နမ့်ကွတ်ရေလွှဲဆည်
နမ့်ကွတ်ရေလွှဲဆည်
ဖိုင်မိုလစ်ရေလွှဲဆည်
ဖိုင်မိုလစ်ရေလွှဲဆည်
မိုင်းပါးလျှိုးရေလွှဲဆည်
မိုင်းပါးလျှိုးရေလွှဲဆည်
မယ်ဆတ်ရေလွှဲဆည်
မယ်ဆတ်ရေလွှဲဆည်
ဆိုက်ခေါင်းရေလွှဲဆည်
ဆိုက်ခေါင်းရေလွှဲဆည်
နမ့်ကွတ်ရေလွှဲဆည်
နမ့်ကွတ်ရေလွှဲဆည်
ဘန်းယဉ်ကန်
ဘန်းယဉ်ကန်
နမ့်ပေါင်လင်းရေလွှဲဆည်
နမ့်ပေါင်လင်းရေလွှဲဆည်
နမ့်ခွီးရေလွှဲဆည်
နမ့်ခွီးရေလွှဲဆည်
နမ့်မဲသာရေလွှဲဆည်
နမ့်မဲသာရေလွှဲဆည်