ဥပဒေ/နည်းဥပဒေ/အမိန့် နှင့် ညွှန်ကြားချက်များ

အဆိပ်များအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

အဆိပ်များအက်ဥပဒေကို-ပြင်ဆင်သည့်-ဥပဒေ