ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ

၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ငဝန်မြစ်နှင့် မြစ်မခမြစ်များ၏ ရေအမှတ်များ