ဥပဒေ/နည်းဥပဒေ/အမိန့် နှင့် ညွှန်ကြားချက်များ

မြေနှင့်အခွန် အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

Law-amending-the-Land-and-Tax-Act