ဥပဒေ/နည်းဥပဒေ/အမိန့် နှင့် ညွှန်ကြားချက်များ

ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၃၉။)

country-site-development-law-2-12-2019