ပရဆေးပင်

မြန်မာ့ဆေးဝါးပင်များ (ကစော့ခါး)

၁။ မျိုးရင်း။      ။ Solanaceae. (ခရမ်းမျိုးရင်း) ၂။ ရုက္ခဗေဒအမည်။  ။ Solanum indicum Linn. ၃။ အခေါ်အဝေါ်– (က)  မြန်မာအမည်  –  ကစော့ခါး (ခ)   အင်္ဂလိပ်အမည်  Indian Night- Shade (ဂ)   ကချင်အမည်  Haw Hkan Kaju.