စပါးသီးနှံ စိုက်-မွေးသုတ

System of Rice Intensification (SRI) နည်းဖြင့် စပါးစိုက်ပျိုးခြင်း

နိဒါန်း ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း ရာသီဥတုသည် ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ ယင်းပြောင်းလဲလျက်ရှိသော ရာသီဥတုနှင့်အညီ လူတို့၏ နေထိုင်ပြုမူမှုများသည်လည်း အတူလိုက်ပါပြောင်းလဲရန် လိုအပ် လျက်ရှိပါသည်။ ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးနိုင်သည့် စိုက်ပျိုးရေးနည်းများအနက်  ရေသုံးစွဲမှုကို လျော့ချချွေတာနိုင်မည့် အောက်ပါစပါးစိုက်ပျိုးနည်းတစ်ခုကို အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။ System of Rice Intensification (SRI) နည်းဖြင့် စပါးစိုက်ပျိုးခြင်း SRI စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်သည် ၂၀၀၁ခုနှစ်နောက်ပိုင်း နိုင်ငံတကာတွင် အသုံးပြုမှု ပိုမိုများပြားလာသည်။ ယင်းစိုက်ပျိုးနည်းကို Fr. Henri de Laulanie ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖြင့် ၁၉၈၃ခုနှစ် တွင် Madagascar ၌ စတင်ခဲ့သည်။ တောင်သူလယ်သမားများ၏ ဆင်းရဲမှုကို လျော့ကျနိုင်ရန်အတွက် သူ့ဘဝ၏ (၃၄)နှစ်တာ အချိန်ကာလကို ကုန်ဆုံးစေခဲ့သည့် လေးစားဖွယ် ပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ SRI စိုက်ပျိုးနည်းဟူသည် Read More…