ငါး-ပုစွန်ဆိုင်ရာ

ပင်လယ်လိပ်မျိုးထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း

ပင်လယ်လိပ်မျိုးထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း

ငါး-ပုစွန်ဆိုင်ရာ

ဧရာဝတီလင်းပိုင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း

ဧရာဝတီလင်းပိုင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း

ငါး-ပုစွန်ဆိုင်ရာ

ရေဝက်မျိုးစိတ် ထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း

ရေဝက်မျိုးစိတ် ထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်        မြန်မာနိုင်ငံ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် ပျံ့နှံ့နေထိုင်လျှက်ရှိသော ရေဝက်မျိုးစိတ် မျိုးသုဉ်းမည့် အခြေအနေကို ကာကွယ်တားဆီးရန်နှင့် ရေရှည် တိုးပွား ရှင်သန်ပြီး ဆက်လက် တည်တံ့နေစေရန် ဖြစ်ပါသည်။

ငါး-ပုစွန်ဆိုင်ရာ

မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်ရှိ ‌ရေငန်ငါးသယံဇာတအရင်းအမြစ်များ တည်ရှိမှုအခြေအနေ