လယ်ယာကဏ္ဍ ဦးစီးဌာနသတင်းများ

အမျိုးသား ဇီဝလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ , မူဘောင်များ နှင့် လမ်းညွှန်ချက် မူကြမ်းများ  အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲစတုတ္ထအကြိမ် ကျင်းပ

“Workshop on Draft National Biosafety Policy, Framework and Guideline” အမျိုးသား ဇီဝလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ , မူဘောင်များ နှင့် လမ်းညွှန်ချက် မူကြမ်းများ  အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ များကို အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဇွန်လ ၂၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန်က နေပြည်တော် ရှိ Grand Amara Hotel ၌ စတုတ္ထအကြိမ် ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

(က)     ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ ရေရှည်တည်တံ့သော   စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးနှင့် လူသားတို့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဇီဝ နည်းပညာကို ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ် အသုံးချနိုင်ရေး ကိုမြှင့်တင်ရန်၊

(ခ)       နိုင်ငံတော်၏ အဖိုးတန်အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအား ဇီဝနည်းပညာ အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရရှိလာသော အကျိုးအမြတ်များကို မျှတစွာခွဲဝေယူ၍ စဉ်ဆက်မပြတ် အသုံးပြုနိုင်ရေး ဆောင်ရွက် ရန်နှင့် သုံးစွဲသူများ လက်လှမ်း မီရရှိနိုင်စေရန်၊

(ဂ)      ဇီဝနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့ မျှတစေရေး ထိန်းညှိဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဃ)     ဗီဇပြုပြင်ဇီဝရုပ်နှင့် ၎င်းတို့မှ ထုတ်လုပ်ထားသည့် ထုတ်ကုန်များကို သုတေသနပြု ဆောင်ရွက်ရာ၌ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊

(င)      ဗီဇပြုပြင်ဇီဝရုပ်များနှင့်ထုတ်ကုန်များကို စီးပွားဖြစ် ဖြန့်ချိခွင့်အား  လူမှုစီးပွားရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ကျင့်ဝတ်များကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ဆိုင်ရာ သိပ္ပံနည်းကျ အကဲဖြတ်သုံးသပ်ချက်ကို အခြေခံပြီးကိစ္စရပ် တစ်ခုချင်းအလိုက် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးနိုင်ရေး စီမံဆောင်ရွက်ရန်၊

(စ)     ဗီဇပြုပြင် ဇီဝရုပ်များအသုံးပြုခြင်းကြောင့် မြန်မာ့လယ်ယာထွက်ကုန်များ၏ ကုန်သွယ်မှု         ကို ထိခိုက်မှု မရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဆ)  ဗီဇပြုပြင် ဇီဝရုပ်နှင့်ထုတ်ကုန်များကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရေးနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရာတွင် ပွင့်လင်း မြင်သာမှု (Transparency)၊ ကြိုတင်မျှော်မှန်းနိုင်ခြေရှိမှု (Predictable)၊ ဓမ္မဒိဌာန်ကျနမှု   (Objectable)၊ နိုးကြားတက်ကြွမှု(Dyanmic)၊ မြန်ဆန်ထိရောက်မှု (Expeditious)များဖြင့် ပြည်စုံသော အမျိုးသားမူဘောင် နှင့်ယန္တရားတစ်ခု တည်ဆောက်ရန်၊

(ဇ)  ဇီဝလုံခြုံမှုနှင့် ဇီဝနည်းပညာရပ်များနှင့် သက်ဆိုင်သော အမျိုးသားစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊

(စျ)  အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဇီဝနည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဇီဝလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် ဖြန့်ချိရေးကွန်ယက်စနစ် တည်ဆောက်ရန်၊

(ည)  ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရေး၊ အလွှာ အသီးသီး၏ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေး၊ အကျိုးခံစားခွင့်မျှတမှုရှိစေရေးနှင့် အများပြည်သူပါဝင် နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊