သုတေသန

ဒုတိယဆု ရရှိသည့် မွန်ပြည်နယ်မှ ဒု-ဦးစီးမှူး ဒေါက်တာ အေးသီတာဝင်း

    ဒုတိယဆုရစာတမ်း

“Effect of Rain Guarding & Tapping Systems on Natual Rubber Production”

(ဒေါက်တာအေးသီတာဝင်း)

ဒု-ဦးစီးမှူး

မွန်ပြည်နယ်