ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ ဆည်-ရေကဏ္ဍ သတင်းကဏ္ဍ

ဧရာဝတီမြစ် နှင့် ငဝန်မြစ် ရေဘေး ကာကွယ်ရေး တာများ ၏ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့ တွင် ရောက်ရှိနေသော ရေမှတ်များ

ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန က တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းထားသည့် ဧရာဝတီမြစ် နှင့် ငဝန်မြစ် ရေဘေးကာကွယ်ရေးတာများ ၏ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ရောက်ရှိနေသော ရေမှတ်များကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။