လယ်-စီ-စာရင်း လယ်ယာကဏ္ဍ သတင်းကဏ္ဍ

မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ ရယူသုံးစွဲလုပ်ကိုင်နိုင်ရေး

           နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများအားအသုံးပြု၍ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ယခင် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့က ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁၃)ရက်တွင် အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ်(၄၄/၉၁)ဖြင့်ထုတ်ပြန်၍ စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ယင်း နှင့်ဆက်နွယ်လျှက်ရှိသော စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် လိုသည့် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် သမဝါယမအသင်းများ၊ ဖက်စပ် လုပ်ငန်းများ၊ အခြားအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကများက မြေယာလုပ်ပိုင်ခွင့်/ အသုံးပြုခွင့် အတွက် လျှောက်ထားလာခြင်းများ ကို စတင်ဖိတ်ခေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ယခင် ပထမအကြိမ် ဒီမိုကရေစီကာလရောက်ရှိလာသည့်အခါ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်း များနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် နိုင်ငံသားများ၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်  ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၃၀) ရက်နေ့တွင် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ပါသည်။

လက်ရှိအစိုးရကာလရောက်ရှိသည့်အခါ အဆိုပါဥပဒေ၏ အားနည်းချက်နှင့် လိုအပ်ချက်များကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၁)ရက်နေ့တွင် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၈)ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်(၂၄)ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

အထက်ပါပြဋ္ဌာန်းပေးချက်အရ ဒေသခံများ၊ မြေယာမဲ့နိုင်ငံသားများ၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းများ ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးကိစ္စအပါအဝင် နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများအား စနစ်တကျရယူလျှောက်ထား၍ လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရ သတ်မှတ်မြေ များ၊ အများပြည်သူနှင့် တိုင်းရင်းသားများဆိုင်ရာ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတို့အတွက် လက်ရှိအသုံးပြုထားသည့်မြေများကိုလည်း မြေလွတ်၊ မြေလပ် နှင့် မြေရိုင်းများစာရင်းမှ နုတ်ပယ်နိုင်ရန် ပြဋ္ဌာန်းပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းအပြင် တည်ဆဲဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ  တောင်ယာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားသည့် မြေများကိုလည်း နုတ်ပယ်ပေးခဲ့ပါသည်။

        မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထား ရာတွင် ဧက(၃၀၀)နှင့် အောက် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းနှင့် ဧက(၅၀) နှင့်အောက် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လိုသူများ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ နေပြည်တော် ကောင်စီ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီသို့ လျှောက်ထား ရန် ဖြစ်ပြီး အထက်ပါစီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ များ က ခွင့်ပြုနိုင်သောဧကထက်ပိုမို၍ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လို သူများ၊ ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် အစိုးရက ခွင့်ပြုထားသော ဥပဒေနှင့် ညီညွတ် သော အခြားလုပ်ငန်းများအတွက် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေး ဗဟိုကော်မတီ သို့ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

လျှောက်ထားလိုသူအနေဖြင့် လျှောက်လွှာပုံစံများအား နီးစပ်ရာ လယ်ယာမြေ စီမံ ခန့်ခွဲရေး နှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနရုံးများတွင် အခမဲ့ရယူပြီး အထက်ဖော်ပြပါကော်မတီများ၌ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနက ထုတ်ပေးသည့် မြေပုံကြမ်းနှစ်ပုံ၊ လုပ်ငန်းစီမံချက်၊ လုံလောက်သောအရင်းအနှီးရှိကြောင်း ဝန်ခံချက်များပူးတွဲ၍ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာ ၌ ဒေသခံတောင်သူလယ်သမားများ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် လုပ်ကွက်များလျှောက်ထားရာ၌ လုံလောက် သောအရင်းအနှီးအဖြစ် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ဆောင်ရွက်မည့် မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သည့် ကျွဲ၊ နွား၊ ထွန်၊ ထယ်ကိရိယာနှင့် အိမ်ထောင်သားစုဝင် လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် အင်အားရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ရွာမှ ထောက်ခံချက်အရ စိစစ်ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။

အဆိုပါလျှောက်လွှာအား ဗဟိုကော်မတီနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီများမှ လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနသို့ အဆင့်ဆင့်ပေးပို့၍ မြို့နယ် ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသည် လျှောက်လွှာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များကိုစိစစ်ပြီး လျှောက်ထား ချက်နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ကန့်ကွက်လိုသူရှိပါက ခိုင်လုံသောအထောက်အထားတင်ပြ၍ ရက်ပေါင်း(၃၀) အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာစာအား သက်ဆိုင်ရာ နေပြည်တော် ဦးစီးဌာနရုံး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနရုံး၊ ခရိုင်ဦးစီးဌာနရုံး၊ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးနှင့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းတည်ရှိရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများ၌ အများပြည်သူ သိရှိအောင် ထုတ်ပြန်ရပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် ကုန်ဆုံး သည့်ရက်တိုင် ကန့်ကွက်ချက်မရှိပါက (၇)ရက် အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရပြီး၊ ခရိုင် လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနရုံးသည် သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသို့ (၇)ရက်အတွင်း ဆက်လက်တင်ပြပြီး ၎င်းမှတစ်ဆင့် သဘောထားမှတ်ချက်နှင့် နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီသို့ (၇)ရက်အတွင်း ပေးပို့တင်ပြရပါသည်။

နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းစာတွဲ ကို ရရှိသည့်အခါ စိစစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့သို့ သဘောထား မှတ်ချက် ရယူ၍ သဘောထားမှတ်ချက် ရရှိသည့်နေ့မှ (၇)ရက်အတွင်း ခွင့်ပြုခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်း နှင့် ဗဟို ကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ဗဟိုကော်မတီအနေဖြင့် စိစစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ လျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောထားမှတ်ချက်များ တောင်းခံရယူပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားခြင်း အား ခွင့်ပြု ခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုရပါသည်။

အထက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းစဉ်အရ လျှောက်လွှာစတင်သည်မှ ဗဟိုကော်မတီသို့ ရောက်ရှိ သည် အထိ ကြာမြင့်ချိန်သည် ကန့်ကွက်ချက်မရှိပါက အနည်းဆုံး (၅၈)ရက်ခန့်ကြာမြင့်နိုင်ပြီး ကန့်ကွက်ချက် တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက အဆိုပါကန့်ကွက်ချက်အပေါ် ဗဟိုကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက် ဖြင့် သီးခြားအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ ဆောင်ရွက်ရပါသဖြင့် ကန့်ကွက်ချက်အနေအထားပေါ်မူတည်၍ အချိန်ကြာမြင့်မှုဖြစ်ပေါ် နိုင်ပါသည်။ မြို့နယ်အဆင့်၊ ခရိုင်အဆင့်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အဆင့်၊ ဗဟိုအဆင့်များ၌ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၊ လုပ်ငန်းဌာနနှင့် ဝန်ကြီးဌာနများသို့ သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံမှု များနှင့်ပတ်သက်၍လည်း အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများမှ စိစစ်ရသည့်လုပ်ငန်း အတိမ်အနက်အပေါ်မူတည် ၍ ကာလတစ်ခုကြာမြင့်ပါသည်။ စျေးကွက်စီးပွားရေး ဖော်ဆောင်နေသောခေတ်၌ ခွင့်ပြုခြင်း/ မပြု ခြင်းကို လျင်မြန်စွာ ဆုံးဖြတ် ပေးရန် လိုအပ်သည့်နည်းတူ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများ မရှိစေရေး အတွက် ကော်မတီများအနေနှင့် ဂရုပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်၏မူဝါဒ လမ်းစဉ်နှင့်အညီ ရေရှည်ဆောင်ရွက်ကြရမည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့်အတွက် နောင်တွင် အမှားအယွင်း မရှိစေရေး အချိန်ကို အကျိုးရှိစွာအသုံးပြု၍ မြန်ဆန်တိကျစွာဖြင့် စနစ်တကျစိစစ် ကြရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့် တင်ပြလိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ နိုင်ငံသားတိုင်း မည်သူမဆို သတ်မှတ်ထားသည့်နည်းလမ်းအတိုင်း လျှောက်ထားရယူ၍ မိမိတို့ ဆောင်ရွက်လိုသည့် လုပ်ငန်းရပ်ကို အကျိုးရှိစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါသည်။ နိုင်ငံသားအားလုံး လျှောက်ထားရယူ အသုံးပြုလုပ်ကိုင်နိုင်သည့် တန်းတူရည်တူအခွင့်အရေးရှိပါသည်။ ထိုသို့ လျှောက် ထားရယူခြင်း၌ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ပေးအပ်ခြင်းတွင် လုပ်ငန်းများ အမှန်တကယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/ မရှိ ထိန်းကြောင်းနိုင်ရန်အတွက် အာမခံကြေးပေးသွင်းစေပြီး အဆိုပြု လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ပြီးပါက တင်သွင်းထားသည့် အာမခံကြေးကိုပြန်လည် ထုတ်ပေးသည့်အတွက် နိုင်ငံသား တိုင်း မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ကို အခမဲ့ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ချိန်၌ မြေခွန်တော်ကင်းလွတ်ခွင့်ကာလ ကုန်ဆုံး ပြီး ကောက်ခံသည့်မြေခွန်တော်ပမာဏသည်လည်း လုပ်ငန်းအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နှိုင်းယှဉ် ပါက မပြောပလောက်သည့် ပမာဏသာဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူ များ အနေ ဖြင့်လည်း ကျသင့်သည့်မြေခွန်တော်ကို သတ်မှတ်ချိန်၌ မပျက်မကွက် ပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပေးသွင်းရန်ပျက်ကွက်ပါက ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ အရေးယူခြင်းခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများကို အမှန်တကယ်ဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် သူများအတွက် နိုင်ငံတော်က မြေအခမဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းအောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါက နိုင်ငံတော်အတွက်လည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းက စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ ဖြစ်သလို လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီ ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုကိုလည်း အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် မြေကို ရောင်းကုန်သဖွယ်မဖြစ်စေရန် ဥပဒေဖြင့် ထိန်းကြောင်း ခြင်းနှင့် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုရှိပါက တင်သွင်းထားသည့် အာမခံကြေးကို နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာ ဖြင့် သိမ်းဆည်းမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ကိုပါပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်လျှောက်ထားသူ လူပုဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လျှောက်ထားရာတွင် အချို့သော စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီများနှင့် သဘောထားမှတ်ချက်ပေးရမည့် ဌာနများ၌ ကြန့်ကြာနေမှုများနှင့် တိကျပြတ်သားမှုမရှိသော သဘောထားမှတ်ချက်များ ပေးပို့လာမှုအတွက် ပြန်လည်မေးမြန်းရ၍ နှောင့်နှေးမှုများ ရှိနေ ကြောင်း သိရှိရသည့်အတွက် အဆိုပါ ကြန့်ကြာနှောင့်နှေးမှုများ မရှိစေရေး ဝိုင်းဝန်းကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ်ပါကြောင်းနှင့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ ကိစ္စရပ် နှင့်ပတ်သက် ၍ သိရှိလိုသည်များနှင့် အကူအညီလိုအပ်ခြင်းများရှိပါက လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်း အင်း ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၏ မြေယာလုပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်(၀၆၇-၃၄၁၀၀၈၅)သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။