နယ်သတင်းများ သတင်းကဏ္ဍ

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနနှင့် ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်း(မြန်မာ)တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး မှိုမျိုးစုံမွေးမြူစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နည်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်(မြန်မာ)သညမသန်စွမ်းသူများအလုပ်အကိုင်နှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများလက်လှမ်းမှီလူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရနရည်ရွယ်၍ ထူထောင်ထားသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။

ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်(မြန်မာ)မှ ဆက်လက်ဆောငရွက်မည့် အစီအစဉ်တွငမသန်စွမ်းသူများအတွကအိုးအိမ်မကွာ တစ်ပိုင်တစ်နိုငလုပ်ကိုင်နိုင်သော မှိုမွေးမြူစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နည်းကို စီမံချက်တွငထည့်သွင်းရေးဆွဲထားပါသဖြင့် မှိုမျိုးစုံမွေးမြူစိုကပျိုးထုတ်လုပ်နည်းသင်တန်းကိုဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဟင်္သတခရိုင်၊ ဟင်္သတမြို့နယ်၊ မစိုးရိမကျောင်းတိုက်တွင် (၂၇.၅.၂၀၁၉) မှ (၃၀.၅.၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ (၄) ရက်ကြာဖွင့်လှစ်ရာ သင်တန်း ဖွင့်ပွဲသိုခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမိုးဦးနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယဦးအောင်ကျော်မြိုငတို့မကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်အမှားစကားပြောကြားခြင်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနမလကထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ဝါဝါကြွယ်မအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်းစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနသင်တန်းနည်းပလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်နီနီရှိန်မသင်တန်းပို့ချမည့် အစီအစဉ်များ ပြောကြားခြင်းရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်း(မြန်မာ) အသင်းချုပ်ဥက္ကဌ ဦးမြတ်သူဝင်းမမှိုသင်တန်း ဖွင့်လှစ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်နှင့် မုဒိတာစကားပြောကြားခြင်းဝန်ထမ်းများနှင့် သင်တန်းသား/သငတန်းသူ စုစုပေါင်း(၄၂)ဦး  တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

အဆိုပါသင်တန်းသိုစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကော်ဖီ-ရာသီသီးနှံဌာနခွဲမပညာရှင်ဝနထမ်း(၂)ဦးမသင်တန်းပို့ချလျက်ရှိပြီး ဟဟင်္သတမြို့နယ်အတွင်းရှိ  မသန်စွမ်းသူ သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူ(၂၇)ဦးနှင့် ဌာနမဝန်ထမ်း(၁၅)ဦး စုစုပေါင်း(၄၂)ဦး တက်ရောက်သင်ကြားလျက်ရှိ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။