ရုပ်မြင်သံကြား

ကမ်းဝေးငါးဖမ်း၊ ငါးသယ်ရေယာဉ်များကို VMS စနစ် တပ်ဆင်ပြီး စစ်ဆေးလျက်ရှိ